Μέγεθος κειμένου: A A

Περίληψη Απόφασης Επιβολής Προστίμου  

09/11/2020

 

Με την αριθμ. πρωτ. 204182/04-11-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δέκα  χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) στον  κ. AMARJEET SINK  του NARANGIAN,  που διατηρεί κατάστημα,Mini Market  στα Οινόφυτα Βοιωτίας Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 4 & 5 του Ν.4177/2013, διότι σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην αριθ. 0035/11-10-2020 Έκθεση Ελέγχου της  Διεύθυνσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Βοιωτίας  της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας ( Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού) από τον έλεγχο που διενεργήθηκε την Κυριακή  11-10-2020, στο κατάστημά του διαπιστώθηκε η λειτουργία του καταστήματος την ημέρα  Κυριακή 11-10-2020, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, όπως ισχύει, μέχρι σήμερα.