Μέγεθος κειμένου: A A

Συμβάσεις διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης των Υπηρεσιών του ειδικού φορέα 071, 072 και του ειδικού φορέα 073, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.)

 

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης των Υπηρεσιών του ειδικού φορέα 071 και του ειδικού φορέα 073, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.)

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης φακέλων διαγωνισμών γραφικής ύλης

Λόγω κηρυχθείσας απεργίας της ΑΔΕΔΥ, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η αποσφράγιση των φακέλων προσφορών των συμμετεχόντων, από την Επιτροπή αξιολόγησης, μετατίθεται για τη Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου, στις 11: 00 π.μ. στη Δ/νση Οικονομικού, Σωκράτους 111. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών παραμένει η ίδια.

 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Ειδικού Φορέα 071 (Διοικητικές υπηρεσίες) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε) 2015 (Τελευταία ενημέρωση: 24/11/2014)

Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά ομάδα σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή γραφικής ύλης (προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών), του ειδ. Φορέα 071 των υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. για το έτος 2015.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ 55.835,00€ χωρίς ΦΠΑ.
Προσφορές κατατίθενται έως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:50 π.μ
. στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο, του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, Σωκράτους 111, 3ος όροφος, Λάρισα. Εκτός από την παρούσα ιστοσελίδα η Διακήρυξη διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503585/517 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): do@apdthest.gov.gr., καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-procurement.gov.gr στην κατηγορία Προκηρύξεις. Επίσης, η περίληψη της διακήρυξης θα κοινοποιηθεί στα Επιμελητήρια Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας, για ενημέρωση των μελών του. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Δείτε το τεύχος της διακήρυξης
Παράρτημα Β τεύχος οικονομικής προσφοράς
Διευκρίνιση επί των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού

 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Ειδικού Φορέα 073 (Δασικές υπηρεσίες) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε) 2015 (Τελευταία ενημέρωση: 25/11/2014)

Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά ομάδα σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή γραφικής ύλης (προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών), του ειδ. Φορέα 073 των υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. για το έτος 2015.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ 55.835,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Προσφορές κατατίθενται έως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:55 π.μ. στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο, του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, Σωκράτους 111, 3ος όροφος, Λάρισα.

Εκτός από την παρούσα ιστοσελίδα η Διακήρυξη διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503585/517 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): do@apdthest.gov.gr., καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-procurement.gov.gr στην κατηγορία Προκηρύξεις. Επίσης, η περίληψη της διακήρυξης θα κοινοποιηθεί στα Επιμελητήρια Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας, για ενημέρωση των μελών του. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Δείτε το τεύχος της διακήρυξης
Παράρτημα Β τεύχος οικονομικής προσφοράς
Διευκρίνιση επί των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού
2η διευκρίνιση επί των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού