Μέγεθος κειμένου: A A

23/12/2015: Συμβάσεις γραφικής ύλης

Σύμβαση προμήθειας υλικών αξίας 5.788,13€ με την εταιρεία Μ. Γεράσης & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΔΑΜ: 15SYMV003510644 2015-12-16)

Σύμβαση προμήθειας υλικών αξίας 33.333,92€ με την εταιρεία του Ευθυμιάδη Χαρ. Δημητρίου (ΑΔΑΜ: 15SYMV003512067 2015-12-16)

Σύμβαση προμήθειας υλικών αξίας 5.268,37€ με την εταιρεία Αχ. Καλτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΔΑΜ: 15SYMV0035084052 2015-12-29)

Σύμβαση προμήθειας υλικών αξίας 8.192,96€ με την εταιρεία "ΚΑΝΑΤΟΥΛΑΣ Β.- ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α. Ο.Ε." (ΑΔΑΜ: 15SYMV003595354 2015-12-30)

Σύμβαση προμήθειας υλικών αξίας 17.948,08€ με την εταιρεία "Ι. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε." (ΑΔΑΜ: 15SYMV003595166 2015-12-30)

 

Για την εκτέλεση των παραγγελιών από όλες τις αναφερόμενες συμβάσεις, θα χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά και μόνο, οι παρακάτω Αναλήψεις ανά Φορέα:

Απόφαση Ανάληψης για το Φορέα 071 (ΑΔΑ: 6Λ69ΟΡ10-ΣΡ5)

Απόφαση Ανάληψης για το Φορέα 072 (ΑΔΑ: 7ΖΔΚΟΡ10-Β3Ε)

Απόφαση Ανάληψης για το Φορέα 073 (ΑΔΑ: Ω5Υ9ΟΡ10-Π0Ζ)

 

6/11/2015: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης (CPV:30192700-8) και φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών των Ειδικών Φορέων 071, 072 και 073 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε) για το έτος 2016
(Ενημέρωση 11/11/2015: Δείτε στο τέλος Ανακοίνωση - Διευκρίνιση )

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά ομάδα σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή γραφικής ύλης (CPV:30192700-8) και φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών των Ειδικών Φορέων 071, 072 και 073 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε) για το έτος 2016.

Σχετικά αρχεία:

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Διευκρίνιση

26/10/2015: Έγκριση πρακτικών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ:15PROC003037653, προμήθειας γραφικής ύλης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) έτους 2016.

20/10/2015: Έγκριση πρακτικών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ:15PROC003037653, προμήθειας γραφικής ύλης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) έτους 2016.

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης, τόνερ εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών και φωτοαντιγραφικό χαρτί για την κάλυψη αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Η Α.Δ.Θ.Σ.Ε προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά ομάδα, για την προμήθεια γραφικής ύλης, τόνερ εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών και φωτοαντιγραφικό χαρτί για την κάλυψη αναγκών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. .

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκαέξι ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών 104.116,98€ χωρίς ΦΠΑ.


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.


Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 08:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 09:30.


Εκτός από την παρούσα ιστοσελίδα η Διακήρυξη διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503585/588/517 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): do@apdthest.gov.gr., καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-procurement.gov.gr στην κατηγορία Προκηρύξεις. Επίσης, η περίληψη της διακήρυξης θα κοινοποιηθεί στα Επιμελητήρια Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας, για ενημέρωση των μελών του. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Δείτε το τεύχος της διακήρυξης

Δείτε την οικονομική προσφορά