Μέγεθος κειμένου: A A

Συμβάσεις γραφικής ύλης

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης, μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018

Αρ. Διακήρυξης: 878/8340/30-3-2018

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης (CPV:30192700-8), μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (CPV: 30192112-9) και φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5) για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ενός λεπτού (98.281,01€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1111 ¨Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών¨ του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού των ειδικών φορέων 071-072 και 073 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. με τις Αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης : 071/1111 με ΑΔΑ: 943ΑΟΡ10-10Ζ, 072/1111 με ΑΔΑ: Ψ1ΤΑΟΡ10-500, 073/1111 με ΑΔΑ: ΨΟΟΜΟΡ10-ΑΙ7.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε είκοσι (20) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση 56902/215/19.05,2017 (Β΄1924).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 02α Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα ώρα 15:00. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 25η Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε 1% επί της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ όλων των τμημάτων που υποβάλλεται προσφορά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 150 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 39/2017.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα Παραρτήματα αυτής καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικούς αριθμούς: 55872 (τμηματα: 1-18) και 55873 (τμηματα: 19-20). Επίσης, η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η Προκήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στο τηλ.: 2413 503540, fax: 2413 503674, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας, Τμήμα προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία: