Μέγεθος κειμένου: A A

Συμβάσεις προμήθειας ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών

Παροχή διευκρινίσεων επί του με ΑΔΑΜ:18PROC002691827 συνοπτικού διαγωνισμού-2η Διευκρίνιση / Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στον με αριθ. πρωτ. οικ.: 16118/204731/20-02-2018 και ΑΔΑΜ:18PROC002691827 συνοπτικό διαγωνισμό για την  προμήθεια ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών για τις ανάγκες της Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. για το έτος 2018, σας γνωρίζουμε ότι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI– Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς στον Πίνακα που αναγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές του Φυράματος Συντήρησης (Πέλετ 3-5 χιλ), που αναφέρεται στο Τμήμα 9 του Παραρτήματος Ι, η Προδιαγραφή- Σύνθεση Ολικές αζωτούχες ουσίες, που η Απαίτηση εκ παραδρομής διαμορφώθηκε σε 25,0% ελάχιστο και 30,0% μέγιστο, διορθώνεται στην ορθή απαίτηση 18,0% ελάχιστο χωρίς μέγιστη Απαίτηση.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, μέχρι την Παρασκευή 09-3-2017 και ώρα 09:00, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών, καθώς τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντική αλλαγή.

Σχετικά αρχεία:

Το υπ' αριθμ. 3337/32337/02-03-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων επί του με ΑΔΑΜ:18PROC002691827 συνοπτικού διαγωνισμού-2η Διευκρίνιση».

Παροχή διευκρινίσεων επί του με ΑΔΑΜ:18PROC002691827 συνοπτικού διαγωνισμού

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στον με αριθ. πρωτ. οικ.: 16118/204731/20-02-2018 και ΑΔΑΜ:18PROC002691827 συνοπτικό διαγωνισμό για την  προμήθεια ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών για τις ανάγκες της Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. για το έτος 2018, σας γνωρίζουμε ότι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ο χρόνος ισχύος προσφοράς είναι κατ’ ελάχιστον η 06η Ιουλίου 2018.

Σχετικά αρχεία:

Το υπ' αριθμ. 2817/26794/22-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων επί του με ΑΔΑΜ:18PROC002691827 συνοπτικού διαγωνισμού».

2ος Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) για το έτος 2018

Αρ. Διακήρυξης: 16118/204731/20-02-2018

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) για το έτος 2018.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (73.542,42€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: πενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά (59.980,38€), Φ.Π.Α: δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ και τέσσερα λεπτά, (13.562,04)), αφορά σε προμήθεια ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής ανά τμήμα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 06 Μαρτίου 2018 και ώρα 09:00π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 06 Μαρτίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 4ος όροφος, Λάρισα.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της, δηλ. μέχρι και την 06η Ιουλίου 2018. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά πράξης της. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413 503540, fax: 2413 503674, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία: