Μέγεθος κειμένου: A A

11/12/2013: Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης ενός εσωλέμβιου πετρελαιοκινητήρα θαλάσσης για σκάφος του Δασαρχείου Σκοπέλου

Η Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή προμήθειας και τοποθέτησης ενός εσωλέμβιου πετρελαιοκινητήρα θαλάσσης, για το ΚΥ ΣΑ6801 σκάφος, τύπου LAMBRO L-24, του Δασαρχείου Σκοπέλου, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 23.200,00€ (είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα. Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης μέχρι και την 10:55 της ιδίας ημέρας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.

Μπορείτε να κατεβάσετε:

13/12/2013 - Διευκρινήσεις επί της Προκήρυξης

Στο παράρτημα Ι Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών που επισυνάπτεται στο σχέδιο σύμβασης της διακήρυξης:

  1. Οι α/α των τεχνικών χαρακτηριστικών είναι 1.2.3.4. αντί 5.6.7.8
  2. Στην προτελευταία τεχνική προδιαγραφή η εγγύηση για τα ανταλλακτικά είναι πέντε (5) έτη και όχι δέκα (10) όπως εκ παραδρομής γράφηκε.

 

21/11/2013: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης ενός εσωλέμβιου πετρελαιοκινητήρα θαλάσσης για σκάφος του Δασαρχείου Σκοπέλου

Η Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή προμήθειας και τοποθέτησης ενός εσωλέμβιου πετρελαιοκινητήρα θαλάσσης, για το ΚΥ ΣΑ6801 σκάφος, τύπου LAMBRO L-24, του Δασαρχείου Σκοπέλου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 26.912,00€ (είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(16%).

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα. Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης μέχρι και την 10:55 της ιδίας ημέρας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.

Μπορείτε να κατεβάσετε:

25/11/2013 - Διευκρινήσεις επί της Προκήρυξης

Άρθρο 2 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  • Ως ελάχιστη ιπποδύναμη του κινητήρα ορίζονται οι  220 ίπποι.
  • Οι τιμές τόσο της ταχύτητας μετά την τοποθέτηση του κινητήρα όσο και της μέγιστης κατανάλωσης καυσίμου είναι ενδεικτικές.
  • Το μέγιστο βάρος του κινητήρα μπορεί να είναι 400 κιλά +/- 10%.

27/11/2013 - Νέα Διευκρίνηση - Διόρθωση επί της Προκήρυξης

Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς, θα δηλώνεται ότι η παράδοση και τοποθέτηση του κινητήρα θα γίνει εντός ενενήντα πέντε (95) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.