Μέγεθος κειμένου: A A

12/08/2014: Νέα ανακοίνωση (μέρος Β) Δασαρχείου Λάρισας για τη λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Εργασίες Λειτουργίας Δασικού Φυτωρίου Λάρισας (Β) έτους 2014"

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (7.372,24 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας, στις 19-08-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών).
Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη θα επαναληφθεί στις 26-08-2014, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο και ώρα.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

12/08/2014: Νέα ανακοίνωση (μέρος Α) Δασαρχείου Λάρισας για τη λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Εργασίες Λειτουργίας Δασικού Φυτωρίου Λάρισας (Α) έτους 2014"

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων ένδεκα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (7.911,36 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας, στις 19-08-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών).
Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη θα επαναληφθεί στις 26-08-2014, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο και ώρα.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

01/08/2014: Ματαίωση της διαδικασίας λήψης έγγραφων προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Λειτουργία Δασικού Φυτωρίου Λάρισας έτους 2014"

Το Δασαρχείο Λάρισας ανακοινώνει τη ματαίωση της διαδικασίας λήψης έγγραφων προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Λειτουργία Δασικού Φυτωρίου Λάρισας έτους 2014.

Δείτε την ανακοίνωση του Δασαρχείου Λάρισας.

29/07/2014: Το Δασαρχείο Λάρισας ανακοινώνει την λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Λειτουργία Δασικού Φυτωρίου Λάρισας έτους 2014"

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκά πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (15.283,60€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας, στις 05-08-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη θα επαναληφθεί στις 12-08-2014, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο και ώρα.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.