Μέγεθος κειμένου: A A

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει την με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή Αναδόχου του έργου «Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης Αυθαιρέτων Κατασκευών εντός αιγιαλού και παραλίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», προϋπολογισμού 62.326,08 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Λάρισα, Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα (2ος όρ.) στις 22/10/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα κατάθεσης του φακέλου των δικαιολογητικών έως την 10:00 π.μ. στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2 έως 5, διατίθενται από τη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα. Πληροφορίες: Απόστολος Βασιλάκος και Νικόλαος Γκατζιάς, τηλ.: 2413503610 και 2413503598 αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την Αρχή που διεξαγάγει το διαγωνισμό μέχρι και την ημέρα 22/10/2014 είτε σε ηλεκτρονική είτε σε συμβατική μορφή (στη δεύτερη περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους). Επίσης αναρτώνται παρακάτω:

Τεύχη Δημοπράτησης