Μέγεθος κειμένου: A A

Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 και με την αριθμ. 20929/230311/6-11-14 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της Απ.Δ.Θ.- Στ.Ελ., την με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή Αναδόχου του έργου «Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης Αυθαιρέτων Κατασκευών εντός δασικών εκτάσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», προϋπολογισμού 57.500 συμπ/μένου ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 9-12-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα, 2ος όροφος.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με συσκευή τηλεμοιοτυπίας (fax) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σε αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση της προθεσμίας της παρ. 2.1 της διακήρυξης.

Τα τεύχη δημοπράτησης και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα, 2ος όροφος , Τηλ.: 2413503615 & 2413503628 και από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:00μ.μ. Επίσης τα τεύχη δημοπράτησης αναρτώνται παρακάτω.