Μέγεθος κειμένου: A A

Συμβάσεις καθαριότητας έτους 2016

22/04/2016: Πρόσκληση Ανάθεσης Διαγωνισμού Καθαριότητας 2016-17

14/04/2016: Ανακοίνωση Ανάθεσης Διαγωνισμού Καθαριότητας 2016-17

08/02/2016: Διευκρινήσεις επί της οικ.1810/1751/03-02-2016 Διακήρυξης

 1. Στη σελίδα 32/55, Παράρτημα 3, Οικονομική Προσφορά, Πίνακας 1 (ορισμός τιμών ανά τμήμα) προστίθεται στον α/α η σειρά:

15

Δασαρχείο Αγιάς

Λαρίσης 2, Αγιά

 

(όπως ορθά φαίνεται στους άλλους πίνακες της διακήρυξης)


 • 2. Στη σελίδα 23/55 μετά το άρθρο 17, συνεχίζει το άρθρο 18 «Λοιποί Όροι».
 • 08/02/2016: Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), CPV: 90911200-8, ύψους 133.288,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

  Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ετήσια (12ΜΗΝΗ), συνολική τιμή ανά τμήμα, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των τμημάτων ή για επιμέρους τμήματα. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή ανά Τμήμα.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στις ακόλουθες ημερομηνίες:

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 08:00

  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 07 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:00

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 και ώρα 09:30

  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της Π1-2390/2013.

  Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της χωρίς Φ.Π.Α. προϋπολογισθείσας δαπάνης του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, δηλαδή μέχρι και την 7 Αυγούστου 2016.

  Ακολουθεί η αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού:

  Δημοσίευση περίληψης του κειμένου θα γίνει στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε μία τοπική (στην έδρα της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνουν τον/τους αναδειχθέντα/ες προμηθευτές στον/ους οποίο/ους θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα καταβληθούν από αυτούς πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

  Η Διακήρυξη διατίθεται και από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503595/585/517 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): do@apdthest.gov.gr., καθώς και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-procurement.gov.gr, στην κατηγορία Προκηρύξεις, κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑΜ.

  Επίσης, η περίληψη της διακήρυξης θα κοινοποιηθεί στα Επιμελητήρια Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας, για ενημέρωση των μελών του και στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / Δνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας – ΕΟΜΜΕΧ).