Μέγεθος κειμένου: A A

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια τριών (03) καινούργιων αυτοκινήτων τύπου Jeep για την κάλυψη των αναγκών των δασικών υπηρεσιών της (Ειδικός Φορέας 073) CPV: 34113100-3, ύψους 59.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α (74.152,00€ με ΦΠΑ).

Προσφορές γίνονται δεκτές ανά τμήμα ή για το σύνολο των τμημάτων.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 09:15 π.μ. στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 09:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος προμηθειών και διαχείρισης υλικού, Σωκράτους 111, 3ος όροφος, Λάρισα.

Σχετικά αρχεία: