Μέγεθος κειμένου: A A

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή–ών υγρών καυσίμων κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης CPV:09132100-4, μολυβδούχου βενζίνης (Super) CPV:09132200-5, καύσιμου πετρελαιοκινητήρων ντίζελ CPV:09134200-9, για τις ανάγκες δασοπροστασίας έτους 2016 των Δασικών υπηρεσιών (Ειδικός Φορέας 073) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), προϋπολογισμού 59.743,73€ χωρίς Φ.Π.Α. (74.082,23€ με ΦΠΑ).

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό τοις εκατό (%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία δελτία που εκδίδονται από τα Τμήματα Εμπορίου των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας για κάθε περιφερειακή ενότητα του νομού όπου βρίσκεται η πόλη παράδοσης των υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και μολυβδούχου βενζίνης/super). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό. χωρίς να υπερβαίνει επί ποινή απορρίψεως το 1%.


Κάθε πόλη αποτελεί τμήμα. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές για όλους τους τύπους υγρών καυσίμων ή μιας πόλης/τμήματος ή περισσοτέρων τμημάτων ή για το σύνολο του διαγωνισμού. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των τύπων υγρών καυσίμων κίνησης μιας πόλης/τμήματος. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των υγρών καυσίμων μιας πόλης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Το χρονικό διάστημα προμήθειας των καυσίμων αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31-12-2016.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα 09:15 π.μ. στη Διεύθυνση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα 09:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε, Σωκράτους 111, 3ος όροφος, Λάρισα.

Σχετικά αρχεία:

Απόφαση προκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 16PROC004782910 2016-07-14)

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης φακέλων (ΑΔΑ : 6ΧΙΣΟΡ10-ΗΟΒ)

Σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (ΑΔΑΜ: 16SYMV004992638 2016-08-26)