Μέγεθος κειμένου: A A

Το Δασαρχείο  Λιβαδειάς ανακοινώνει τη διενέργεια  συνοπτικού διαγωνισμού ( του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του δασοτεχνικού έργου «Καλλιέργεια και έργα βελτίωσης δασικού Φυτωρίου Αλιάρτου περιόδου 2017», με προϋπολογισμό  73.000,00 ευρώ (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ €)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%  σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης, με την αριθμ.           869/70536/29-5-2017 Απόφασης του Δ/ντή Δασών ΠΕ Βοιωτίας (έγκρισης τεύχους δημοπράτησης διακήρυξης ΕΣΥ κπλ) και διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισμού  του έργου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/6/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δασαρχείου Λιβαδειάς( 1ο όροφο Κάδμου 11 ), ενώπιον επιτροπής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Δείτε την ανακοίνωση του συνοπτικού διαγωνισμού όπως αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚ3ΑΟΡ10-ΑΑΣ