Μέγεθος κειμένου: A A

Συμβάσεις γραφικής ύλης.

22/12/2016: Απόφαση έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαπραγμάτευσης για την προμήθεια γραφικής ύλης Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού.

16/12/2016: Ανακοίνωση Διαπραγμάτευσης της Α.Δ.Θ.Στ.Ε για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Έτους 2017.

Η Διεύθυνση Οικονομικού ανακοινώνει ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης με έναν ή περισσοτέρους προμηθευτές για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού. Η διαδικασία διενεργείται κατόπιν: 1. της με αρ.πρωτ.7621/89905/28-9-2016 και ΑΔΑΜ:16PROC005178356 Προκήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) έτους 2017 και 2. της με αριθμ. πρωτ. 17596/220384/15-12-2016 Απόφαση έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης φακέλων κατακύρωσης, με την οποία αποφασίστηκε για τα τμήματα, για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία οικονομική προσφορά με σχετική ανακοίνωση να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εξετάσουν την αποδοχή της ανάθεσης τμήματος-ων των ανωτέρω μέχρι τις προϋπολογισθείσες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) του διαγωνισμού.

Η ανάθεση θα γίνει, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα χωρίς Φ.Π.Α. Το συνολικό ποσό για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται σε 19.213,74 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:30 μ.μ. στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Διευκρινίσεις, διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503517/595/585.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην:

03/10/2016: Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας έτους 2017

Η Α.Δ.Θ.Σ.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα/τμήμα για την προμήθεια γραφικής ύλης CPV:30192700-8, μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (CPV: 30192112-9) και φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5) για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας έτους 2017.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε εκατόν μία χιλιάδες εβδομήντα ένα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (101.071,71€) χωρίς Φ.Π.Α ή εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι οχτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (125.328,92€) με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής.


Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 23:59.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09:30.


Εκτός από την παρούσα ιστοσελίδα η Διακήρυξη διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2413-503595/517/585, αριθμός τηλεμοιοτυπίας (fax): 2413-503674, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): do@apdthest.gov.gr), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-procurement.gov.gr στην κατηγορία Προκηρύξεις και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων αναζητώντας τη διακήρυξη με βάση τον ΑΔΑΜ (16PROC005178356 2016-10-03), ενώ η περίληψή της θα είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ (7ΧΣΕΟΡ10-9ΕΑ). Επίσης, η περίληψη της διακήρυξης θα κοινοποιηθεί στα Επιμελητήρια Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας, για ενημέρωση των μελών του και στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας – ΕΟΜΜΕΧ).

Επιπλέον, δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα γίνει στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε τοπική εφημερίδα της Λάρισας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Π.Δ.118/07 (Α΄ 150). Οι δαπάνες δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τους οικονομικούς φορείς, στους οποίους θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα καταβληθούν από αυτούς πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Σχετικά αρχεία:

Η περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑ : 7ΧΣΕΟΡ10-9ΕΑ)

Το τεύχος της διακήρυξης (ΑΔΑΜ : 16PROC005178356 2016-10-03)

Ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού, με ημερομηνία 18-11-2016, σχετικά με παράταση των προθεσμιών ενστάσεων