Μέγεθος κειμένου: A A

Συμβάσεις καθαριότητας

04/05/2017: Πρόσκληση διαπραγμάτευσης για τα τμήματα του διαγωνισμού καθαριότητας με ΑΔΑΜ: 17PROC005844424, που δεν κατατέθηκε καμία προσφορά ή από τις υποβληθείσες καμία δεν ήταν κατάλληλη

21/04/2017: Παράταση της ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), CPV: 90911200-8, ύψους 132.749,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ετήσια (12ΜΗΝΗ), συνολική τιμή ανά τμήμα, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των τμημάτων ή για επιμέρους τμήματα. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας  από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στις ακόλουθες ημερομηνίες:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 20:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 και ώρα 23:59

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της Π1-2390/2013.

Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι και την 19η Σεπτεμβρίου 2017.

Ακολουθεί η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού:

Δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε τοπική εφημερίδα της Λάρισας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/07. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του Ν. 3548/2007, πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Η Διακήρυξη διατίθεται και από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Σωκράτους 111, Λάρισα. Τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα 2413-503595/517/585, ο αριθμός τηλεμοιοτυπίας είναι το 2413-503674 και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της αναθέτουσας αρχής είναι: ziarras.ioannis@apdthest.gov.gr., Επίσης η διακήρυξη διατίθεται και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-procurement.gov.gr, στην κατηγορία Προκηρύξεις, κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑΜ.

Επιπλέον, η περίληψη της διακήρυξης θα κοινοποιηθεί στα Επιμελητήρια Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας, για ενημέρωση των μελών του και στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / Δνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας – ΕΟΜΜΕΧ).