Μέγεθος κειμένου: A A

26/10/2017: Παροχή Διευκρινίσεων

Προς ενημέρωση των υποψήφιων συμμετεχόντων στον υπ΄αριθμ. 12140/150112/24-10-2017 συνοπτικό διαγωνισμό με ΑΔΑΜ: 17PROC002138767 για την  προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υπολογιστικών συστημάτων  της Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. διευκρινίζεται,  σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 ¨Παροχή Διευκρινίσεων¨ της διακήρυξης, ότι οι προσφερόμενοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές  πρέπει να είναι καινούριοι, αμεταχείριστοι και σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους οχτώ μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς (για το σύνολο του μηχανήματος (εκτός πληκτρολογίου και ποντικιού)), να κυκλοφορούν στην αγορά, και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσής τους. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της σύνθεσης του προσφερόμενου Η/Υ.

Σχετικά αρχεία:

24/10/2017: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υπολογιστικών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υπολογιστικών συστημάτων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων και των τμημάτων της στους νομούς της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (59.994,92€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: σαράντα οχτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τρία ευρώ (48.383,00€), Φ.Π.Α: έντεκα χιλιάδες εξακόσια έντεκα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά, (11.611,92)).

Υπάρχουν έξι (06) τμήματα: Τμήμα 1. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τεμ. 84, Τμήμα 2. Οθόνες τεμ. 40, Τμήμα 3. Υλικά υπολογιστών Λάρισα, Εσωτερικός σκληρός δίσκος, 1 TB, τεμ. 5, Εσωτερικός σκληρός δίσκος, 500 GB , τεμ. 9,Εξωτερικός σκληρός δίσκος 1 TB, τεμ. 2, Τροφοδοτικά 1, τεμ. 20, Case Fan, Ανεμιστήρας 80 mm, τεμ. 10,Πακέτα αναβάθμισης, τεμ. 10, Διανομέας Δικτύου (Switch) 5θυρoς, τεμ. 3, Τμήμα 4. Υλικά υπολογιστών Λαμία, Εσωτερικός σκληρός δίσκος, 1 TB, τεμ. 10, Εσωτερικός σκληρός δίσκος, 500 GB , τεμ. 10, Εσωτερικός σκληρός δίσκος 2 TB, τεμ. 2, Εξωτερικός σκληρός δίσκος 2 TB, τεμ. 2, Τροφοδοτικά 1 τεμ. 20, Τροφοδοτικά 2 τεμ. 5,Case Fan, Ανεμιστήρας 120 mm, τεμ. 10, Case Fan, Ανεμιστήρας 80 mm, τεμ.10, Πακέτα αναβάθμισης, τεμ.10, Εσωτερικοί Οδηγοί DVD , τεμ. 10,Κάρτες μνήμης 1 GB, τεμ.7, Κάρτες μνήμης 2 GB, τεμ.7, Κουτιά ηλεκτρονικών υπολογιστών – Cases , τεμ. 7,Κάρτες γραφικών, τεμ. 4,Εξωτερική θήκη για σκληρό δίσκο, τεμ.1, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) τεμ. 2, Δικτυακή αποθηκευτική συσκευή (NAS Storage Device) τεμ.1. Τμήμα 5. Αντιιϊκό λογισμικό- antivirus, τεμ. 40, Τμήμα 6. Αντιιϊκό λογισμικό- antivirus για Windows server, τεμ. 3.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής ανά τμήμα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών είναι τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 3ος όροφος, Λάρισα.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413 503540-517, fax: 2413 503674, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία: