Μέγεθος κειμένου: A A

18/10/2017: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαπραγμάτευσης κατόπιν του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 17PROC002034999 και ΑΔΑ: 7ΔΙΑΟΡ10-6Κ5 για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης CPV:09132100-4 και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων ντίζελ CPV:09134200-9) για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε

16/10/2017: Ανακοίνωση για διαπραγμάτευση προμήθειας ειδών υγρών καυσίμων κίνησης για το πρόγραμμα Δασοπροστασίας έτους 2017 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Ανακοινώνεται ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), θα προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης CPV:09132100-4 και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων ντίζελ CPV:09134200-9) για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. Η διαδικασία διενεργείται κατόπιν : α) της με αρ. πρωτ. οικ.13264/170763/03-10-2017,ΑΔΑΜ: 17PROC002034999    και  ΑΔΑ: 7ΔΙΑΟΡ10-6Κ5 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και β) της από 16-10-2017  Απόφασης έγκρισης του από 16-10-2017 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμών, σύμφωνα με την οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

Η ανάθεση θα γίνει χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθμ. πρωτ. οικ. 13264/170763/03-10-2017 διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι : η Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ.. στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η συνολική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να αποτελείται από φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα  της αναφερόμενης  διακήρυξης.

Διευκρινίσεις διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών- Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503540/517.

Σχετικά αρχεία:

Η ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού

03/10/2017: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων ντίζελ για τις ανάγκες των οχημάτων και των μηχανημάτων για το Πρόγραμμα Δασοπροστασίας έτους 2017 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης CPV:09132100-4, και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων ντίζελ CPV:09134200-9) για τις ανάγκες των οχημάτων και των μηχανημάτων για το Πρόγραμμα Δασοπροστασίας έτους 2017 της  Α.Δ.Θ.Στ.Ε. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών(69.988,90€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Α.Δ.Θ.Στ.Ε  για το έτος 2017.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε είκοσι δύο (22) τμήματα (τα ονόματα των τμημάτων δηλώνουν τις πόλεις που αποτελούν τον τόπο παράδοσης των ειδών).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει  της τιμής και συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),ενώ γίνονται δεκτές και προσφορές με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης μέχρι 5%, επί της διαμορφούμενης μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για κάθε περιφερειακή ενότητα. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών είναι δύο (02) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι προσφορές υποβάλλονται, στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016  από τους ενδιαφερόμενους  στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα. Καταληκτική ημερομηνία και  ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος  Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και   Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 4ος όροφος, Λάρισα.

Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών είναι η Αγγελική Δράκου, τηλ. 2413503517, αρ. τηλεομοιοτυπίας:2413503674, ηλ. ταχυδρομείο: aggeliki.drakou@apdthest.gov.gr.

Σχετικά αρχεία: