Μέγεθος κειμένου: A A

Συμβάσεις προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση τιμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) έτους 2017

Η Α.Δ.Θ.Στ.Ε. διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση τιμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, CPV:09135100-5, για την κάλυψη των αναγκών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. έτους 2017. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε πενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα οχτώ ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (59.958,64€) χωρίς Φ.Π.Α ή εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (74.348,71€) με ΦΠΑ και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 1512 του τακτικού προϋπολογισμού των Φορέων 071-072 και 073 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. του έτους 2017.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα βάση τιμής, δηλ. με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία δελτία που εκδίδονται από τα Τμήματα Εμπορίου των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει επί ποινή απορρίψεως το 1%.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια, από 01 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 09:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε, Σωκράτους 111, 3ος όροφος, Λάρισα.

Σχετικά αρχεία:

Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΘΩ4ΟΡ10-ΓΒΦ)

Η απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 16PROC005432353 2016-11-22)