Μέγεθος κειμένου: A A

(21-02-2017) Σύμβαση προμήθειας ζωοτροφών - πτηνοτροφών

Προκήρυξη διαγωνισμού

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα για την προμήθεια ζωοτροφών (CPV:15700000-5), πτηνοτροφών (CPV:15710000-5) και ιχθυοτροφών (CPV:15711000-5) για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών υπηρεσιών της (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) έτους 2017.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε πενήντα εννιά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (59.442,76€) χωρίς Φ.Π.Α ή εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια έντεκα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (72.911,52€) με ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα βάση τιμής. Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια, από 01 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 09:00π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 09:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε, Σωκράτους 111, 3ος όροφος, Λάρισα.

Η διακήρυξη έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό ΑΔΑΜ 16PROC005485756 2016-11-30.

Σχετικά αρχεία: