Μέγεθος κειμένου: A A

19/04/2017: Ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού για διαπραγμάτευση προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

19/04/2017: «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 17PROC006036700, για την προμήθεια ειδών συντήρησης (CPV:34300000-0) και παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.)».

07/04/2017: «Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ειδών συντήρησης (CPV:34300000-0) και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.)»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τα οχήματα και τους κινητήρες τους (κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):34300000-0) και την παροχή εργασιών επισκευής και τοποθέτησης μηχανικών μερών των μεταφορικών μέσων των υπηρεσιών της.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ενός ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτών (14.171,98) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: έντεκα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ένα λεπτό (11.429,01) Φ.Π.Α: δύο χιλιάδες εφτακόσια σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα εφτά λεπτά, (2.742,97)).

Υπάρχουν τριάντα εφτά (37) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών:
Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 και ώρα 09:00π.μ..
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού:
Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 και ώρα 09:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 3ος όροφος, Λάρισα.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413 503595-517, fax: 2413 503674, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία: