Μέγεθος κειμένου: A A

Το Δασαρχείο Θηβών ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του δασοτεχνικού έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Θηβών έτους 2017» με προϋπολογισμό 49.200,00 € (Σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης, με την αριθμ. 1671/132090/23-08-2017 Απόφαση του Δ/ντή Δασών Π.Ε. Βοιωτίας ( περί έγκρισης τεύχους δημοπράτησης, διακήρυξης, Ε.Σ.Υ. κλπ) και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-09-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δασαρχείου Θηβών ( Αγ.Φωτεινής, Μοσχοπόδι ), ενώπιον επιτροπής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος δημοπράτησης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, αντί του ποσού των δέκα (10) ευρώ από τα γραφεία της υπηρεσίας μας το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 04-09-2017.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία του Δασαρχείου Θηβών ή στα τηλέφωνα 22620-27824 & 22620-25815. Πληροφορίες: Μαρίνου Μαργαρίτα & Καλογεράκης Ιωάννης.

Σχετικά αρχεία:

Η υπ' αριθμ. 3364/133860/23-08-2017 ανακοίνωση του Δασαρχείου Θηβών για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ω3Μ4ΟΡ10-ΠΒΛ, ΑΔΑΜ: 17PROC001734380 2017-07-21).