Μέγεθος κειμένου: A A

26/06/2017: Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο 2017 – 2023, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ»

26/06/2017: Απόφαση κατακύρωσης και έγκρισης 3ου πρακτικού αξιολόγησης & ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2017-2023, σύμφωνα με της οδηγία 2006/7/ΕΚ» με ΑΔΑΜ: 17PROC006007246.

17/05/2017: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2017-2023, σύμφωνα με της οδηγία 2006/7/ΕΚ»

Σχετικά αρχεία:

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2017-2023, σύμφωνα με της οδηγία 2006/7/ΕΚ» ( με ΑΔΑΜ: 17PROC006007246)
  2. Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2017-2023, σύμφωνα με της οδηγία 2006/7/ΕΚ» (ΑΔΑΜ: 17PROC006007246)

04/04/2017: Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με τίτλο υποέργου 2: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο 2017 - 2023, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με τίτλο υποέργου 2: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο 2017 - 2023, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» (CPV: 9073310-5).

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 95.646,00€ χωρίς ΦΠΑ (118.601,04€ με ΦΠΑ), χωρίς πρόσθετες δειγματοληψίες. Σε περίπτωση πρόσθετων δειγματοληψιών, το ποσό πρόσθετων δειγματοληψιών ανέρχεται στα 5.662,00€ χωρίς ΦΠΑ (από την υπογραφή της σύμβασης). Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού μαζί με τις πρόσθετες δειγματοληψίες είναι 101.308,00€ (εκατόν μία χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ) χωρίς ΦΠΑ ή 125.621,92€ (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά) με ΦΠΑ.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς (βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας) και για το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα:
Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 και ώρα 15:00.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:
Κυριακή 23 Απριλίου 2017 και ώρα 17:00.

Σχετικά αρχεία:

  1. Περίληψη προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια του υποέργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο 2017 - 2023, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» (ΑΔΑ: 75ΑΧΟΡ10-Ξ11)
  2. Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια του υποέργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο 2017 - 2023, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» (ΑΔΑΜ: 17PROC006007246 2017-03-31)