Μέγεθος κειμένου: A A

13/06/2017: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2017-2023, σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ»

Σχετικά αρχεία:

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2017-2023, σύμφωνα με της οδηγία 2006/7/ΕΚ» ( με ΑΔΑΜ: 17PROC006007501)
  2. Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2017-2023, σύμφωνα με της οδηγία 2006/7/ΕΚ» (ΑΔΑΜ: 17PROC006007501)

03/04/2017: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού Ανάθεσης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο "Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την περίοδο 2017 – 2023 σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ".

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2017 – 2023 σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» .

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 155.958,00€ χωρίς ΦΠΑ .

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς (βέλτιστη σχέση τιμής ποιότητας).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παράγραφος 4 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών:
Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών:
Τρίτη 2 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ..

Σχετικά αρχεία: