Μέγεθος κειμένου: A A

Το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας θα προβεί στην προμήθεια μετρητικών οργάνων ελέγχου στο πλαίσιο του έργου: Κάλυψη δαπανών λειτουργίας του Τμ. Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στ. Ελλάδας και προσαρμογής του στην εφαρμογή των νέων ελληνικών τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ 1501 για έτη 2015-2017 με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 566 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής. Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €17.012,80 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών:
ΟΜΑΔΑ Α
1. Ηλεκροκίνητη μηχανή κοσκίνισης μεγάλης χωρητικότητας με προεκτιμώμενη αξία €3.550,00 πλέον Φ.Π.Α.
2. Θάλαμος ηχομόνωσης μηχανής κοσκίνισης με προεκτιμώμενη αξία €1.600,00 πλέον Φ.Π.Α.
3. Σειρά 10 κοσκίνων με προεκτιμώμενη αξία €3.050,00 πλέον Φ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ Β
4. Αυτόματος κόπανος Marshall κατά ΕΝ 12697-10 και ΕΝ 12697-30 με προεκτιμώμενη αξία €4.400,00 πλέον Φ.Π.Α.
5. Ηλεκτρονική ζυγαριά 60kg/1gr με προεκτιμώμενη αξία €800,00 πλέον Φ.Π.Α.
6. Τρίδυμη μήτρα κατά ΕΝ 196-1 με προεκτιμώμενη αξία €320,00 πλέον Φ.Π.Α.
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο των ειδών ή μόνο για την Ομάδα Α ή/και για τα επιμέρους είδη της Ομάδας Β.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και τη Δευτέρα 15/05/2017 και ώρα 14:00 π.μ. στο Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Ελικώνος 17, 35132 Λαμία) ή στο φαξ: 22310 43500 ή στο e-mail: teypester@apdthest.gov.gr.

Πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., τηλ.: 2231043500, e-mail: teypester@apdthest.gov.gr

Σχετικά αρχεία: