Μέγεθος κειμένου: A A

Το Δασαρχείο Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για τη μίσθωση α) ενός (1) ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα (GRADER), ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου, ιπποδύναμης 100 ΗΡ και άνω με εμπρόσθιο μαχαίρι και β) ενός (1)
εκσκαφέα –φορτωτή (JCB), ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου, ιπποδύναμης 70 ΗΡ και άνω, για την κατασκευή με αυτεπιστασία του έργου : «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λάρισας (δημόσιο δασικό σύμπλεγμα Όσσας-Αμπελακίων), έτους 2017».

Η δαπάνη των ανωτέρω μηχανημάτων ανέρχεται στο ποσό των 13.500,00€ με Φ.Π.Α για τον ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα και 5.000,00€ με ΦΠΑ για τον εκσκαφέα –φορτωτή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19-10-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Για την ανάδειξη αναδόχων (μισθωτών) κριτήριο αποτελεί:
Η μικρότερη προσφορά σε ευρώ ανά ώρα εργασίας για κάθε μηχάνημα.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο ανάδοχος (μισθωτής) θα αναδειχθεί με κλήρωση.
Στην προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται στο Δασαρχείο Λάρισας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας χωρίς να προσμετράτε η ημέρα του διαγωνισμού (ήτοι στις 16 -10 - 2017).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ. στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.:2410258897, 2410251501.

Σχετικά αρχεία: