Μέγεθος κειμένου: A A

26/10/2017: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 17PROC001986592 και ΑΔΑ: ΩΘΩ8ΟΡ10-Β59 για την προμήθεια ειδών συντήρησης (CPV:34300000-0) και παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.)

10/10/2017: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαπραγμάτευσης κατόπιν του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 17PROC001986592, για την προμήθεια ειδών συντήρησης (CPV:34300000-0) και παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3) της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

06/10/2017: Ανακοίνωση για Διαπραγμάτευση προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), θα προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων. Η διαδικασία διενεργείται κατόπιν : α) του με αρ. πρωτ. 12151/150146/22-09-2017 συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:17PROC001986592) και β) της αρ. πρωτ. 8259/100184 με ΑΔΑΜ: 17AWRD002048449 και ΑΔΑ: ΩΙΖ7ΟΡ10-9ΗΞ) απόφασης έγκρισης του από 05/10/2017 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών, σύμφωνα με την οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος (πλην των τμημάτων 16 και 17).

Η ανάθεση θα γίνει χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθμ. πρωτ. 12151/150146/22-09-2017 διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι : η Τρίτη 10/10/2017 και ώρα 09:00 π.μ., στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η συνολική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να αποτελείται από φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα της αναφερόμενης διακήρυξης.

Διευκρινίσεις διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503540/517.

Σχετικά αρχεία:

Η ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού

 

06/10/2017: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 17PROC001986592 και ΑΔΑ: ΩΘΩ8ΟΡ10-Β59 για την προμήθεια ειδών συντήρησης (CPV:34300000-0) και παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.)

22/09/2017: Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας

Η Α.Δ.Θ.Στ.Ε. διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τα οχήματα και τους κινητήρες τους (CPV):34300000-0) και την παροχή εργασιών επισκευής και τοποθέτησης μηχανικών μερών των μεταφορικών μέσων των υπηρεσιών της (CPV:50112000-3).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εφτακοσίων ευρώ (11.700) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εννέα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (9435,48) Φ.Π.Α: δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (2.264,52)).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε είκοσι επτά (27) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 3ος όροφος, Λάρισα.

Σχετικά αρχεία: