Μέγεθος κειμένου: A A

5/12/2017: Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση διαπραγμάτευσης για τα τμήματα του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 17PROC002258405, που δεν κατατέθηκε καμία προσφορά

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στη με αριθ. πρωτ. οικ.: 17185/216327/01-12-2017 διαπραγμάτευση που έπεται του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 17PROC002258405, για τα τμήματα για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, σας γνωρίζουμε ότι λόγω του έκτακτου χαρακτήρα της πίστωσης, καταληκτική ημερομηνία Παράδοσης των υλικών ορίζεται η Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017.

Σχετικά αρχεία:

4/12/2017: Πρόσκληση διαπραγμάτευσης για τα τμήματα του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 17PROC002258405, που δεν κατατέθηκε καμία προσφορά

Σε συνέχεια του υπ' αρίθμ. 16883/212920/01-12-2017 με θέμα "Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 17PROC002258405", για τα τμήματα για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, δηλ. για τα τμήματα:

Τμήμα 2. Υλικά υπολογιστών Λάρισα

Τμήμα 3. Υλικά υπολογιστών Λαμία

Τμήμα 4. Αντιιϊκό λογισμικό- antivirus για Windows server

καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, να εξετάσει την αποδοχή της ανάθεσης, χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης, μέχρι την τιμή του προϋπολογισμού. Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν προσφορά στο πρωτόκολλο της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. μέχρι την Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 09:00΄.

Σχετικά αρχεία:

21/11/2017: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υπολογιστικών συστημάτων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων και των τμημάτων της στους νομούς της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υπολογιστικών συστημάτων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων και των τμημάτων της στους νομούς της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (53.543,20€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ (43.180,00€), Φ.Π.Α: δέκα χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά, (10.363,20)).

Υπάρχουν τέσσερα (04) τμήματα: Τμήμα 1. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τεμ. 70, Τμήμα 2. Υλικά υπολογιστών Λάρισα, Εσωτερικός σκληρός δίσκος, 1 TB, τεμ. 5, Εσωτερικός σκληρός δίσκος, 500 GB , τεμ. 6,Εξωτερικός σκληρός δίσκος 1 TB, τεμ. 2, Τροφοδοτικά 1, τεμ. 20, Case Fan 1, Ανεμιστήρας 80 mm, τεμ. 10, Πακέτα αναβάθμισης, τεμ. 9, Διανομέας Δικτύου (Switch) 5θυρoς, τεμ. 4, Τμήμα 3. Υλικά υπολογιστών Λαμία, Εσωτερικός σκληρός δίσκος, 1 TB, τεμ.10, Εσωτερικός σκληρός δίσκος, 500 GB , τεμ. 10, Εσωτερικός σκληρός δίσκος 2 TB, τεμ. 2, Εξωτερικός σκληρός δίσκος 2 TB, τεμ. 2, Τροφοδοτικά 1 τεμ. 20, Τροφοδοτικά 2 τεμ. 5,Case Fan2, Ανεμιστήρας 120 mm, τεμ. 10, Case Fan1, Ανεμιστήρας 80 mm, τεμ.10, Πακέτα αναβάθμισης, τεμ.9, Εσωτερικοί Οδηγοί DVD , τεμ. 10, , Κάρτες μνήμης 2 GB, τεμ.5, Κουτιά ηλεκτρονικών υπολογιστών – Cases, τεμ. 5, Κάρτες γραφικών, τεμ.4, Εξωτερική θήκη για σκληρό δίσκο, τεμ.1, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS)τεμ. 2, Δικτυακή αποθηκευτική συσκευή (NAS Storage Device) τεμ.1., Τμήμα 4. Αντιιϊκό λογισμικό- antivirus για Windows server, τεμ. 3.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής ανά τμήμα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών είναι τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 3ος όροφος, Λάρισα.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413 503540, fax: 2413 503674, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία: