Μέγεθος κειμένου: A A

Το Δασαρχείο Λιβαδειάς  ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του δασοτεχνικού έργου «Συντήρηση –Καθαρισμός δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Λιβαδειάς έτους 2018» με προϋπολογισμό   27.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης, με την αριθμ. 1354/94823/3-7-2018 ( ΑΔΑ ΨΝΤΥΟΡ10-46Μ ).Απόφαση της Δ/νσης Δασών  Π.Ε. Βοιωτίας ( περί έγκρισης τεύχους δημοπράτησης, διακήρυξης, Ε.Σ.Υ. κλπ) και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-8-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).στα γραφεία του Δασαρχείου Λιβαδειάς  (Κάδμου 11 1ος όροφος) , ενώπιον επιτροπής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 28–08–2018, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος δημοπράτησης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, αντί του ποσού των δέκα (10) ευρώ από τα γραφεία της υπηρεσίας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία του Δασαρχείου Λιβαδειάς (στην οδό Κάδμου 11) ή στα τηλέφωνα 2261081162  Πληροφορίες -   Σ. Κουρτίδου

Σχετικά αρχεία:

Η υπ' αριθμ. 2424/100332/03-08-2018 ανακοίνωση του Δασαρχείου Λιβαδειάς για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΘΨΜΟΡ10-0ΜΩ).