Μέγεθος κειμένου: A A

Η Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα Χ. Φλωράκη Τέρμα 43100, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεσης εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους», προϋπολογισμού 28.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 35.340,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/07/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή, σε μέσο αποθήκευσης (usb-stick) που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, από τη Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας (Χ. Φλωράκη Τέρμα, ισόγειο) τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 13:00.

Απαιτείται η παραλαβή σφραγισμένου Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τη Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας που θα χορηγείται μέχρι την 23/07/2018.

Απαιτείται κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 570,00 €.

Σχετικά αρχεία: