Μέγεθος κειμένου: A A

12/02/2019: Παροχή διευκρινίσεων επί του με ΑΔΑΜ : 19ROC004339890 συνοπτικού διαγωνισμού "Προμήθεια ειδών συντήρησης, παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων προμήθεια ελαστικών επίσωτρων και συσσωρευτών

01/02/2019: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαπραγμάτευσης

29/01/2019: Ανακοίνωση για διαπραγμάτευση προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

17/01/2019: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών συντήρησης, παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων, προμήθεια ελαστικών επίσωτρων και συσσωρευτών, των οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Αρ. Διακήρυξης: Οικ. 1023/7347/16-01-2019

Η Α.Δ.Θ.Στ.Ε. διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τα οχήματα και τους κινητήρες τους (CPV:34300000-0), την παροχή εργασιών επισκευής και τοποθέτησης μηχανικών μερών των μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3), την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων (CPV:34351100-3) και την προμήθεια συσσωρευτών (CPV:31400000-0), των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (32500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (26209,68€)). Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 2410204001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» των ειδικών φορέων 1.902.999-01 και 1.902.999-02 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. και 2420302001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς» των ειδικών φορέων 1.902.999-01 και 1.902.999-02 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. με τις Αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης:
1.902.999-01/2420302001/ΑΔΑ: ΩΖΥΡΟΡ10-ΟΔΖ
1.902.999-01/2410204001 / ΑΔΑΜ: 18REQ004225054/ ΑΔΑ: 72Γ1ΟΡ10-7ΙΠ
1.902.999-02/2420302001 / ΑΔΑΜ: 18REQ004225211/ ΑΔΑ:6ΙΥΔΟΡ10-ΟΥΥ
1.902.999-02/2410204001 /ΑΔΑΜ: 18REQ004225346/ΑΔΑ:6Κ2ΧΟΡ10-Π0Α

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε εβδομήντα εννέα (79) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 3ος όροφος, Λάρισα.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της, δηλ. μέχρι και την 30η Μαΐου 2019. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413 503540-517, fax: 2413 503674, αρμόδιος υπάλληλος Αναστάσιος Μπούμπας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

 

Συνημμένα: