Μέγεθος κειμένου: A A

23/07/2019: Συνοπτικός διαγωνισμός μίσθωσης μηχανημάτων (ενός ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα GRADER και ενός εκσκαφέα-φορτωτή JCB) για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λάρισας (Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Όσσας - Αμπελακίων), έτους 2019»

Το Δασαρχείο Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τη μίσθωση με ωριαία αντιμισθία α) ενός (1) ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα (GRADER), ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου, ιπποδύναμης 100 ΗΡ και άνω με εμπρόσθιο μαχαίρι και β) ενός (1) εκσκαφέα –φορτωτή (JCB), ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου, ιπποδύναμης 70 ΗΡ και άνω, για την υλοποίηση με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λάρισας (Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Όσσας-Αμπελακίων), έτους 2019».

Η δαπάνη των ανωτέρω μηχανημάτων ανέρχεται στο ποσό των 16.000,00€ με Φ.Π.Α για τον ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα και 3.000,00€ με ΦΠΑ για τον εκσκαφέα –φορτωτή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6 - 8 - 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τον «συνοπτικό διαγωνισμό» του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 ως ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Για την ανάδειξη αναδόχων (μισθωτών) κριτήριο αποτελεί:

Η μικρότερη προσφορά σε ευρώ ανά ώρα εργασίας για κάθε μηχάνημα.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο ανάδοχος (μισθωτής) θα αναδειχθεί με κλήρωση.

Στην προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές για κάθε ένα μηχάνημα ξεχωριστά (δηλαδή είτε μόνο για τον ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα, είτε μόνο για τον εκσκαφέα– φορτωτή, είτε και για τα δύο μηχανήματα αλλά με δύο ξεχωριστές προσφορές).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2019.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας:
1. Φυσικά πρόσωπα.
2. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
3. Εταιρείες.
ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες χωματουργικών μηχανημάτων ήτοι: α) ενός (1) ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα (GRADER), ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου, ιπποδύναμης 100 ΗΡ και άνω με εμπρόσθιο μαχαίρι και β) ενός (1) εκσκαφέα – φορτωτή (JCB), ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου, ιπποδύναμης 70 ΗΡ και άνω.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, «εγγυητικής επιστολής συμμετοχής», που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (258,06 €) για τον ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα και σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών (48,39 €) για τον εκσκαφέα –φορτωτή. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 7 / 3 / 2020, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται.

Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται στο Δασαρχείο Λάρισας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας χωρίς να προσμετράτε η ημέρα του διαγωνισμού (δηλαδή μέχρι και τις 1 – 8 - 2019).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ. στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 2410 661922, 2410 661928.

Επίσης, αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους.

Σχετικά αρχεία:

23/07/2019: Συνοπτικός διαγωνισμός μίσθωσης ενός εκσκαφέα-φορτωτή (JCB) για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λάρισας (Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Κάτω Ολύμπου), έτους 2019»

Το Δασαρχείο Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τη μίσθωση με ωριαία αντιμισθία ενός (1) εκσκαφέα –φορτωτή (JCB), ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου, ιπποδύναμης 70 ΗΡ και άνω, για την υλοποίηση με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λάρισας (Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Κάτω Ολύμπου), έτους 2019».

Η δαπάνη του ανωτέρω μηχανήματος ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 8 - 8 - 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τον «συνοπτικό διαγωνισμό» του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 ως ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Για την ανάδειξη αναδόχων (μισθωτών) κριτήριο αποτελεί:

Η μικρότερη προσφορά σε ευρώ ανά ώρα εργασίας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο ανάδοχος (μισθωτής) θα αναδειχθεί με κλήρωση.

Στην προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2019.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας:
1. Φυσικά πρόσωπα.
2. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
3. Εταιρείες.
ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες χωματουργικών μηχανημάτων ήτοι: ενός (1) εκσκαφέα – φορτωτή (JCB), ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου, ιπποδύναμης 70 ΗΡ και άνω.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, «εγγυητικής επιστολής συμμετοχής», που ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (80,65 €) για τον εκσκαφέα –φορτωτή. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 9 / 3 / 2020, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται.

Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται στο Δασαρχείο Λάρισας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας χωρίς να προσμετράτε η ημέρα του διαγωνισμού (δηλαδή μέχρι και τις 5 – 8 - 2019).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ. στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 2410 661922, 2410 661928.

Επίσης, αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους.

Σχετικά αρχεία: