Μέγεθος κειμένου: A A

04/11/2019: Ματαίωση διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη 1:20.000 του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Όσσας, έκτασης 20.377,73 Ha» - Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

22/10/2019: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης: «Ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη 1:20.000 του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Όσσας, έκτασης 20.377,73 Ha» - Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Το Δασαρχείο Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης δημόσιας σύμβασης: «Ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη 1:20.000 του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Όσσας, έκτασης 20.377,73 Ha» - Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής και με σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών εργασιών του τιμολογίου της υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό %, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3115/182020/21-10-2019 απόφαση της Δ/νσης Δασών Λάρισας και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης προϋπολογισμού 35.960,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τις Πιστώσεις Προγράμματος του Ειδικού Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Έτους 2019, από το οποίο μας κατανεμήθηκε το ποσόν των 36.000,00 € με την με αριθμ. 182718/1931/15 Μαΐου 2019 απόφαση του .

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας ( Φαρσάλων & Δήμ. Τσάτσου 2) την 07-11-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

2. Το εν λόγω έργο ανήκει στην κατηγορία 24 (Δασικές μελέτες) του Ν. 4412/2016 και στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο και είναι κάτοχοι πτυχίων της αντίστοιχης κατηγορίας (24) και τάξης Β και άνω και τα όρια ισχύος των μελετητικών πτυχίων (σύμφωνα με το Π.Δ.138/2009) ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 20/3/2019 έως 19/3/2020.

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

4 .Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα γίνει επανάληψη την επόμενη εβδομάδα στις 14-11-2019 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα, χωρίς άλλη δημοσίευση.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη, Τεύχη Δημοπράτησης, (το έντυπο της οικονομικής προσφοράς δίνεται πρωτότυπο) από το γραφείο του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης του Δασαρχείου Λάρισας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, από τον κ. Γεώργιο Στεργίου Δασολόγο τηλ. 2410.661921

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Γεώργιο Στεργίου, τηλ.: 2410 661921 στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας, Φαρσάλων & Δήμ. Τσάτσου 2, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά αρχεία:

H Περίληψη του Διαγωνισμού με τη συνημμένη διακήρυξη (όπως δημοσιεύτηκε στο "Διαύγεια" με ΑΔΑ: 96Τ3ΟΡ10-7ΥΕ, ΑΔΑΜ: 19PROC005739432 2019-10-22)