Μέγεθος κειμένου: A A

Το Δασαρχείο Αγιάς προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για τη μίσθωση
α) ενός (1) ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα ( γκρέιντερ ) ιπποδύναμης 100 ΗΡ και άνω προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 € με ΦΠΑ
β) ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή ιπποδύναμης 100 ΗΡ και άνω προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 € με ΦΠΑ
για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δημοσίων δασών Μαυροβουνίου, Πολυδενδρίου και Σωτηρίτσας Δασαρχείου Αγιάς, έτους 2019, για αντιπυρική προστασία».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29-08-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Αγιάς.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax ή με email πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τον «συνοπτικό διαγωνισμό» του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 ως ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Τελευταίος μειοδότης θα ανακηρυχθεί για κάθε μηχάνημα αυτός που θα προσφέρει την μικρότερη τιμή ανά ώρα εργασίας ανεξάρτητα της ιπποδύναμης του μηχ/τος και εφόσον οι προσφερόμενες τιμές κριθούν συμφέρουσες.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο ανάδοχος (μισθωτής) θα αναδειχθεί με κλήρωση.

Στην προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της 1ης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2019 σύμφωνα με τη με αρ.πρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/59551/404/01-07-2019 (ΑΔΑ:Ω2ΤΑ4653Π8-ΚΩΧ) και την με αρ. πρ. 2102/123513/24-07-2019 Απόφαση Δ/νσης Δασών Λάρισας (ΑΔΑ:603ΠΟΡ10-Μ6Ρ).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1) Φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας
2) Eργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ανεξαρτήτου τάξης πτυχίου για έργα α) κατηγορίας Οδοποιίας καθώς και β) κατηγορίας Πρασίνου στελεχωμένες με Δασολόγο ή Δασοπόνο.
3) Εργολήπτες Δημοσίων δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) A΄, και B΄ τάξης.
4) Εργολήπτες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα Οδοποιίας (χωματουργικά) που έχουν έδρα τον Νομό Λάρισας ή έχουν επιλέξει το Νομό Λάρισας ως γειτονικό Νομό
με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι (ιδιοκτήτες) χωματουργικού μηχανήματος ήτοι:
α) ενός (1) ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα (Γκρέϊντερ) ιπποδύναμης από 100 ΗΡ και άνω
β) ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή ιπποδύναμης 100 ΗΡ και άνω

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
α) των εκατό δέκα τρία ευρώ 113,00 € για τον ισοπεδωτήρα –διαμορφωτήρα (Γκρέϊντερ)
β) των σαράντα εννέα 49,00 € για τον λαστιχοφόρο – φορτωτή

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 29-03-2020, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται.

Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται στο Δασαρχείο Αγιάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας χωρίς να προσμετρείται η ημέρα του διαγωνισμού (26-08-2019).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ. στα γραφεία του Δασαρχείου Αγιάς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 2494-0-22221. Επίσης, αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους.

Σχετικά αρχεία: