Μέγεθος κειμένου: A A

Συμβάσεις

24/04/2019: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) για το έτος 2019

Αρ. Διακήρυξης: 841/5763/23.4.2019

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό προμήθεια ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) για το έτος 2019.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ζωοτροφών, πτηνοτροφών (CPV:15700000-5) και ιχθυοτροφών (CPV:15711000-5) για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. έτους 2019. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δέκα εννιά (19) τμήματα.

Η εκτιμώμενη αξία της ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων οχτακοσίων πενήντα εφτά ευρώ και είκοσι λεπτών (63.857,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτά (56.510,80€) πλέον ΦΠΑ: επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (7.346,40€)).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. Κ.Α.Ε 2410989899 ¨Αγορές λοιπών αγαθών¨  του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα 999-02 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. με την  309 Απόφαση  δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ πρωτ αρ. πρωτ. 3832/33958/12.03.2019 με ΑΔΑΜ:19REQ004653059 και ΑΔΑ:ΩΜΥΚΟΡ10-ΩΞΚ.

Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο της ποσότητας ενός τμήματος. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ποσοτήτων ενός τμήματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό τμημάτων που ανατίθενται σε έναν προσφέροντα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά τμήμα. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα, όπως καθορίζεται στο παρόν άρθρο.

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από την ανάρτησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ έως 31.12.2019.

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και προσφορά στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Α΄ 147). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα.

Καταληκτική ημερομηνία και  ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η  Τρίτη 07 Μαϊου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.  Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται  η Τρίτη 07 Μαϊου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος  Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 4ος όροφος, Λάρισα.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρισθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο: www.et.diavgeia.gov.gr Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413503540, fax:2413503674, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία: