Μέγεθος κειμένου: A A

06/05/2019: Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8) για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2019

Αρ. Διακήρυξης:7238/69962/06.5.2019

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8)) για την κάλυψη των αναγκών για το έτος 2019. Η σύμβαση διαιρείται σε εννιά (9)τμήματα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και δέκα επτά λεπτών (59.462,17€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τρία ευρώ και τριάντα έξι ευρώ (47.953,36€) πλέον ΦΠΑ: έντεκα χιλιάδες πεντακόσια οχτώ ευρώ και ογδόντα ένα ευρώ (11.508,81€)).

Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει  τιμής. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 και την Υ.Α.  56902/215/19.05.2017 (Β΄1924).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 06 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 22 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την  28 Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Ένσταση κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 73474. Επίσης, η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο: www.et.diavgeia.gov.gr.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413503539-540, fax:2413503674, αρμόδιοι υπάλληλοι Σταματία Σιώμου και Ιωάννης Ζιάρρας, Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία:

26/03/2019: Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας μελανωτήρων για εκτυπωτικά και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα (CPV: 30197643-5) για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2019

Αρ. Διακήρυξης:4611/41366/13.3.2019

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30192112-9) για την κάλυψη των αναγκών για το έτος 2019. Η σύμβαση διαιρείται σε εννιά (9)τμήματα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ογδόντα εννιά ευρώ και οχτώ λεπτών (40.089,08€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννιά ευρώ και ενενήντα λεπτών (32.329,90€) πλέον ΦΠΑ: επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννιά ευρώ και δεκαοχτώ λεπτών (7.759,18€)).

Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 και την Υ.Α. 56902/215/19.05.2017 (Β΄1924). Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 13η Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 05η Απριλίου 2019 ημέρα και ώρα 15:00.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Ένσταση κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:71658. Επίσης, η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο: diavgeia.gov.gr.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413503517-540, fax:2413503674, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

 

Σχετικά αρχεία:

08/03/2019: Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5) για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2019

Αρ. Διακήρυξης: 4427/39707/8.3.2019

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού  (CPV: 30197643-5) για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2019. Η σύμβαση διαιρείται σε εννιά (9)τμήματα. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (46.336,81€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριάντα εφτά χιλιάδες τρακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτά(37.368,40€) πλέον ΦΠΑ: οχτώ  χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οχτώ  ευρώ και σαράντα ενός λεπτών(8.968,41€)).

Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει  τιμής. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 και την Υ.Α.  56902/215/19.05.2017 (Β΄1924). Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 08η Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 01η Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 39/2017.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:71144. Επίσης, η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο: diavgeia.gov.gr.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413503517-540, fax:2413503674, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

 

Σχετικά αρχεία:

Συμβάσεις

16/5/2019: Σύμβαση 29/2019 με την εταιρία RETHINK A.E.B.E. για την προμήθεια μελανωτήρων για εκτυπωτικά μηχανήματα (19SYMV004956620 2019-05-19)

20/6/2019: Σύμβαση 36/2019 με την εταιρία COMPULAND για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού (19SYMV005136550 2019-06-20)

24/6/2019: Σύμβαση 37/2019 με την εταιρία με την επωνυμία ΛΑΜΔΑ ΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ για την προμήθεια γραφικής ύλης 19SYMV0051591670 2019-06-24

4/7/2019: Σύμβαση 42/2019 με την εταιρία με την επωνυμία Ι. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την προμήθεια γραφικής ύλης (19SYMV005217657 2019-07-04, αφορά Ν. Μαγνησίας, Ν. Φωκίδας, Ν.Ευβοίας και Ν. Ευρυτανίας)

8/7/2019: Σύμβαση 41/2019 με την εταιρία με την επωνυμία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια γραφικής ύλης (19SYMV005227225 2019-07-05)