Μέγεθος κειμένου: A A

Το Δασαρχείο Λιβαδειάς  ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του δασοτεχνικού έργου «Συντήρηση –Καθαρισμός δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Λιβαδειάς έτους 2019» με προϋπολογισμό 28.500,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης, με την αριθμ. 2393/99171/25-06-2019 (ΑΔΑ Ψ0ΣΓΟΡ10-Ζ2Α) Απόφαση της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Βοιωτίας (περί έγκρισης τεύχους δημοπράτησης, διακήρυξης, Ε.Σ.Υ. κλπ) και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/07/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Λιβαδειάς  (Κάδμου 11 1ος όροφος) , ενώπιον επιτροπής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 17/07/2019, ημέρα Τετάρτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο Τομέα των Δημοσίων Έργων οι οποίες είναι:

  • Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ)που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ  και είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω.
  • Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ)που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω .
  • Είναι εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) εφόσον ανήκουν στην Α΄ και  Β΄ Τάξη , σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81 που νομιμοποιούν την συμμετοχή τους.

α .Προερχόμενοι από κράτος-μέλος της Ένωσης, ή  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

β σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

γ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος δημοπράτησης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, αντί του ποσού των δέκα (10) ευρώ από τα γραφεία της υπηρεσίας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία του Δασαρχείου Λιβαδειάς (στην οδό Κάδμου 11) ή στα τηλέφωνα 2261081162  Πληροφορίες -   Σ. Κουρτίδου.

  • Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ: 584 καθώς και από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου
  • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον κ. Διευθυντή Δασών ΠΕ Βοιωτίας

Σχετικά αρχεία:

Η υπ' αριθμ. 3101/104356/01-07-2019 περίληψη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τη συνημμένη σε αυτή διακήρυξη(ΑΔΑ: Ω48ΤΟΡ10-ΨΨ5).