Μέγεθος κειμένου: A A

Το Δασαρχείο Ελασσόνας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την μίσθωση με ωριαία αντιμισθία ενός (1) ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα (GRADER), ιπποδύναμης 100 ΗΡ και άνω για την υλοποίηση με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Ελασσόνας, έτους 2019» για αντιπυρική προστασία.

Η δαπάνη του ανωτέρω μηχανήματος ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 04 – 07 - 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Ελασσόνας.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τον «συνοπτικό διαγωνισμό» του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Για την ανάδειξη αναδόχων (μισθωτών) κριτήριο αποτελεί:
Η μικρότερη προσφορά σε ευρώ ανά ώρα εργασίας του μηχανήματος.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο ανάδοχος (μισθωτής) θα αναδειχθεί με κλήρωση.

Στην προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2019. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας.
2. Eργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ανεξαρτήτου τάξης πτυχίου για έργα α) κατηγορίας Οδοποιίας καθώς και β) κατηγορίας Πρασίνου στελεχωμένες με Δασολόγο ή Δασοπόνο.
3. Εργολήπτες Δημοσίων δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) A΄, και B΄ τάξης πτυχίου.
4. Εργολήπτες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα Οδοποιίας (χωματουργικά)
με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι χωματουργικού μηχανήματος ήτοι : ενός (1) ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα (GRADER), ιπποδύναμης 100 ΗΡ και άνω.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτά 145,16 €. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 04 – 02 - 2020 αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται.

Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται στο Δασαρχείο Ελασσόνας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας χωρίς να προσμετράτε η ημέρα του διαγωνισμού (δηλ. μέχρι και τις 02- 07- 2019).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ. στα γραφεία του Δασαρχείου Ελασσόνας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 24930 22243.

Επίσης, αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους.

Σχετικά αρχεία:

Η περίληψη της διακήρυξης και η διακήρυξη του διαγωνισμού (όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια - ΑΔΑ: ΩΕΗΩΟΡ10-ΣΕΠ, ΑΔΑΜ: 19PROC005154648 2019-06-24)