Μέγεθος κειμένου: A A

29/10/2019: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 19PROC005645968

03/10/2019: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας ειδών συντήρησης, παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων,  την προμήθεια ελαστικών επίσωστρων  και την προμήθεια συσσωρευτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας

Η Α.Δ.Θ.Στ.Ε. διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τα οχήματα και τους κινητήρες τους (CPV:34300000-0), την παροχή εργασιών επισκευής και τοποθέτησης μηχανικών μερών των μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3), την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων (CPV:34351100-3) και την προμήθεια συσσωρευτών (CPV:31400000-0), των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και εικοσί οκτών λεπτών (26574,28€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (21430,87€)). Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τους Α.Λ.Ε. 2410204001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» των ειδικών φορέων 1.902.999-01 και 1.902.999-02 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. και 2420302001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς» των ειδικών φορέων 1.902.999-01 και 1.902.999-02 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. με τις Αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης:1.902.999-01/2420302001/ΑΔΑΜ: 19REQ005567478/ΑΔΑ: ΨΞ45ΟΡ10-80Ν1.902.999-01/2410204001/ΑΔΑΜ: 19REQ005548596/ΑΔΑ: Ω6ΦΑΟΡ10-ΑΥ21.902.999-02/2420302001/ΑΔΑΜ: 19REQ005567543/ΑΔΑ: 7ΧΚ0ΟΡ10-ΧΝΚ1.902.999-02/2410204001/ΑΔΑΜ: 19REQ005567739/ΑΔΑ: ΩΕΨ3ΟΡ10-ΓΡΦ

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε πενήντα ένα (51) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής ανά τμήμα. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλη΄ς www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 και την Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 (Β'1924).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 18/10/2019 και ώρα 10:00 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της, δηλ. μέχρι και την 18/02/2020. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 79585.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413 503540-517, fax: 2413 503674, αρμόδιος υπάλληλος Αναστάσιος Μπούμπας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Συνημμένα:

02/07/2019: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαπραγμάτευσης

25/06/2019: Ανακοίνωση για διαπραγμάτευση προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

25/06/2019: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού

21/06/2019: Παροχή Διευκρινίσεων επί του διαγωνισμού

13/06/2019: 2ος Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών συντήρησης, την παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων, την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων και την προμήθεια συσσωρευτών έτους 2019

Αρ. Διακήρυξης: Οικ. 7077/67883/ 13-06-2019

Η Α.Δ.Θ.Στ.Ε. διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τα οχήματα και τους κινητήρες τους (CPV:34300000-0), την παροχή εργασιών επισκευής και τοποθέτησης μηχανικών μερών των μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3), την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων (CPV:34351100-3) και την προμήθεια συσσωρευτών (CPV:31400000-0), των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (39800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριάντα δύο χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (32096,77€)). Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 2410204001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» των ειδικών φορέων 1.902.999-01 και 1.902.999-02 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. και 2420302001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς» των ειδικών φορέων 1.902.999-01 και 1.902.999-02 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. με τις Αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης:
1.902.999-01/2420302001/ΑΔΑΜ: 19REQ005083789/ΑΔΑ: ΩΙΦΙΟΡ10-Δ7Π
1.902.999-01/2410204001/ΑΔΑΜ: 19REQ005083952/ΑΔΑ: ΨΕ3ΤΟΡ10-Χ2Ε
1.902.999-02/2420302001/ΑΔΑΜ: 19REQ005083775/ΑΔΑ: ΩΥΨΖΟΡ10-Μ0Π
1.902.999-02/2410204001/ΑΔΑΜ: 19REQ005084036/ΑΔΑ: 6ΔΗΥΟΡ10-ΩΑΞΗ

παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε εβδομήντα εννέα (78) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 4ος όροφος, Λάρισα.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της, δηλ. μέχρι και την 24η Οκτωβρίου 2019. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413 503540-517, fax: 2413 503674, αρμόδιος υπάλληλος Αναστάσιος Μπούμπας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

 

Συνημμένα: