Μέγεθος κειμένου: A A

Συμβάσεις γραφικής ύλης

Ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης, μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018

Αρ. Διακήρυξης: 4111/39052/04-6-2018

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης (CPV:30192700-8), μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (CPV: 30192112-9) και φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5) για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (23.139,21€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1111 ¨Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών¨ του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού των ειδικών φορέων 071-072 και 073 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. με τις Αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης : 071/1111 με ΑΔΑ: 943ΑΟΡ10-10Ζ, 072/1111 με ΑΔΑ: Ψ1ΤΑΟΡ10-500, 073/1111 με ΑΔΑ: ΨΟΟΜΟΡ10-ΑΙ7.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα(04) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 09:00π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 4ος όροφος, Λάρισα.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων μηνών από την επόμενη της διενέργειάς του, δηλ. τουλάχιστον μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2018.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά πράξης της. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα Παραρτήματα αυτής καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επίσης, η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) της σύμβασης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο: https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413 503540, fax: 2413 503674, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία: