Μέγεθος κειμένου: A A

Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

 

Στις 22.09.2010, η Ελληνική Βουλή ψήφισε το Νόμο 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010) "Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Εωρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις/Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 "Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξει" (ΦΕΚ 141/Α)".

Ο Ν. 3882/2010 αποτελεί εφαρμογή και επέκταση της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη1 14ης Μαρτίου 2007 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 108/25.04.2007), για να καλύψει ευρύτερους σκοπούς και στόχους της Δημόσιας Διοίκησης, εναρμονίζοντας έτσι το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας.

Ο Νόμος έχει ως σκοπούς την εξασφάλιση της ίσης και αξιόπιστης πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για τις δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, την εξοικονόμηση πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενθάρρυνση των επενδυτικών πρωτοβουλιών, μέσω της δημιουργίας της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ).

Οι παραπάνω σκοποί επιδιώκονται μέσω δύο στόχων :

• Την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ).

• Τη θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, μέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό και τεχνολογικό επίπεδο για την οργάνωση ενιαίων πρακτικών κτήσης, διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας γεωχωρικών πληροφοριών.

Για να κατεβάσετε το Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166Α) πατήστε εδώ

Το έργο των ΚΟΣΕ περιλαμβάνει ιδίως :

  • Την καταγραφή και διασφάλιση των απαιτήσεων του Ν. 3882/2010, για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν (άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3882/2010).
  • Την διενέργεια του αναγκαίου εσωτερικού συντονισμού με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της δημόσιας αρχής και τους εποπτευόμενους φορείς της, και την εκπροσώπηση τους ως επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας με τον ΟΚΧΕ.
  • Το συντονισμό και τη διεκπεραίωση της διαρκούς και συστηματικής καταγραφής υπό μορφή καταλόγου των μεταδεδομένων, συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών ψηφιακών και αναλογικών δεδομένων, των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί.
  • Το συντονισμό και τη διεκπεραίωση της διαρκούς και συστηματικής καταγραφής υπό μορφή καταλόγου του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωχωρικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί.
  • Την διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους. Την υποχρέωση ενημέρωσης του ΟΚΧΕ, για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί, να προμηθευτεί να παράγει και να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.

Η σύσταση του ΚΟΣΕ για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας έγινε με απόφαση της Γενικής Γραμματέας στις 15-3-2011 με Αρ. Πρωτ. 4371/25689. (μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση πατώντας εδώ και εδώ για το αντίστοιχο Φ.Ε.Κ.).

Το ΚΟΣΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του κ. Καλόγηρο Αντώνιο - Γενικό Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, με στοιχεία επικοινωνίας 2410 610401, kalogian@apdthest.gov.gr.

Το email επικοινωνίας με το ΚΟΣΕ είναι kose.apdthest@apdthest.gov.gr.

H σύσταση του ΚΟΣΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας τροποποιήθηκε με την Απ. Πρωτ. 2308/24111/13-3-2015 απόφαση του ασκούντος καθήντα Γενικού Γραμματέα. Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ και από εδώ το αντίστοιχο ΦΕΚ.

H σύσταση του ΚΟΣΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας τροποποιήθηκε με την Απ. Πρωτ. 1106/10880/21-2-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέας. Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ και από εδώ το αντίστοιχο ΦΕΚ.

H σύσταση του ΚΟΣΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας τροποποιήθηκε με την Απ. Πρωτ. 5762/56993/9-4-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέας. Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ και από εδώ το αντίστοιχο ΦΕΚ.

Τα μέλη του ΚΟΣΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Τους συνδέσμους του ΚΟΣΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών