Παράλειψη πλοήγησης

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έγινε ο επανασχεδιασμός των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, ο οποίος προϋποθέτει τη συνάρθρωσή τους με την Κρατική Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποτελούν μια ολοκληρωμένη εξέλιξη των κρατικών/διοικητικών Περιφερειών και ασκούν τις αρμοδιότητές τους. Περισσότερα για την υπηρεσία.
Χάρτης νομών αρμοδιότητας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Διαχειριζόμαστε τα ζητήματα νόμιμης εισόδου και νόμιμης διαμονής και εργασίας των πολιτών τρίτων χωρών, που διαβιούν νόμιμα στη χώρα.
Ελέγχουμε τα έγγραφα και επιδίδουμε την σφραγίδα της Χάγης σε πρωτότυπα δημόσια έγγραφα, ή σε ακριβή αντίγραφα της εκδούσας αρχής τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου.
Φροντίζουμε για τη βέλτιστη διαχείριση και την αποτελεσματική προστασία των υδάτινων πόρων και για την αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, επιμελούμαστε τη βέλτιστη διεκπεραίωση θεμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Eλέγχουμε τη λειτουργία λατομείων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος με τη λήξη της εκμετάλλευσης. Προωθούμε πολιτικές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Φροντίζουμε για την ορθή εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
Aσκούμε αρμοδιότητες εκκαθάρισης και εποπτείας επί των διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης των κοινωφελών περιουσιών. Επίσης ασκούμε αρμοδιότητες εκκαθάρισης και εποπτείας των σχολαζουσών κληρονομιών αρμοδιότητάς μας.
Έχουμε την αρμοδιότητα παρακολούθησης της ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, της υποστήριξης και εποπτείας των Περιφερειών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας ως το ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την Αυτοδιοίκηση ασκούν τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ.
Κατ’ εφαρμογή της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α'156), καθώς και των διατάξεων των άρθρων 47 – 55 του ν. 4915/2022 (Α' 63), δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 (Β' 2415) ΚΥΑ, με την οποία ολοκληρώνεται η μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 ακούστε τον τίτλο

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Αναρτήσεις στην Διαύγεια της Υπηρεσίας
Σύνολο ανοικτών δεδομένων της Υπηρεσίας
gov.gr
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
Πολιτική Προστασία
Η Ευρώπη σου
Η κεντρική μας φιλοσοφία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σύμφωνα με το Άρθρο 99, του Νόμου 4727/2020, από 1.1.2021 καταργήθηκε στο Δημόσιο η διακίνηση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) εγγράφων, διοικητικών και μη. Η κατάργηση αφορά συναλλαγές κράτους – πολιτών, αλλά και την μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών επικοινωνία. Διαλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Διοικητική δομή

Αρμοδιότητες, διευθύνσεις και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όλων των υπηρεσιών.

Ταχυδρομικές Διευθύνσεις

Ταχυδρομικές διευθύνσεις των υπηρεσιών μας ανά Νομό.

Φόρμα Επικοινωνίας

Φόρμα επικοινωνίας των πολιτών με την Αποκεντρωμένη Διόικηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, για θέματά τους.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Τηλεφωνικός κατάλογος με τηλέφωνα και ηλεκτρονικό ταυχδρομείο των υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους.

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου

Σκοπός της εκδοθείσας υπουργικής απόφασης είναι να θέσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης και στις διατάξεις του ν.4808/2021, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Επίσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις σχετικά με τα μέτρα ενημέρωσης και πρόληψης φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, τη διαδικασία και τα όργανα υποβολής αναφορών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία και τις σχετικές προθεσμίες, καθώς και μέτρα προστασίας που δύνανται να ληφθούν σε περίπτωση υποβολής σχετικής καταγγελίας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Αγγελική Βαγενά
2413 503571
aggeliki.vagena@apdthest.gov.gr


Παραλαβή & Παρακολούθηση Αναφορών σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού δικαίου

Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 4 και 5 του Ν. 4990/2022 (ΦΕΚ Α' 210) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Αγγελική Βαγενά
2413 503571
aggeliki.vagena@apdthest.gov.gr

Όταν επιλέξετε οποιοδήποτε κείμενο στον ιστοχώρο μας αυτό αντιγράφεται αυτόματα στο Πρόχειρο (Clipboard) και παραμένει επιλεγμένο, οπότε μπορείτε να το επικολλήσετε οπουδήποτε θέλετε.

Δώστε μας τη γνώμη σας

{{message}}
Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

Η Διαδικτυακή Πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ
Ενημέρωση και επιλογή Απόρριψη όλων Αποδοχή όλων