Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Α/θμιες Β/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές & Α/θμιες Β/θμιες Υπηρεσιακές Υγειονομικές Επιτροπές

Οι Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας συγκροτούνται και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας)

Έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση ζητημάτων υγείας που αφορούν στους δημοσίους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (μονίμους), που υπηρετούν στην Θεσσαλία ή Στερεάς Ελλάδα. Συγκεκριμένα, έχουν αρμοδιότητα για :

  • τη χορήγηση των αναρρωτικών αδειών τους (πέραν των οκτώ (8) βραχυχρόνιων, οι οποίες χορηγούνται απευθείας από την Υπηρεσία του υπαλλήλου)
  • το χαρακτηρισμό νοσημάτων που χρήζουν νοσηλείας για τη χορήγηση άδειας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών το χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
  • κάθε άλλο θέμα υγείας του υπαλλήλου το οποίο έχει σχέση με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα (π.χ. αλλαγή καθηκόντων για λόγους υγείας)

Σημείωση (1) : Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση Δ/ντη Δημοσίου Νοσοκομείου ύστερα από νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης, χορηγείται απευθείας από την υπηρεσία του υπαλλήλου χωρίς να απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (άρθρο 56 παρ.3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα).

Σημείωση (2) : Στις εγκυμονούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας και έχουν εξαντλήσει τον αριθμό των αναρρωτικών αδειών που δικαιούνται (30 ημέρες για κάθε έτος υπηρεσίας) χορηγείται απευθείας από την υπηρεσία του υπαλλήλου, χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, κανονική άδεια κυοφορίας μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και Δ/ντη γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος (άρθρο 52 παρ.3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα).

Σημείωση (3) : Αναρρωτική άδεια για ψυχική νόσο που υπερβαίνει συνολικώς ή τμηματικώς τον ένα (1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται αποκλειστικά ύστερα από γνωμάτευση της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας (δεν είναι αρμοδιότητα των Α/θμιων Υγειονομικών Επιτροπών). Από την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή χορηγούνται αποκλειστικώς και οι αναρρωτικές άδειες που αφορούν σε δυσίατα νοσήματα.

Που βρίσκονται/ χωρική αρμοδιότητα

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α
Νομός Επιτροπή Έδρα Γραμματεία
Σ Τ Ε Ρ Ε Α    Ε Λ Λ Α Δ Α
Νομός Επιτροπή Έδρα Γραμματεία
Όταν επιλέξετε οποιοδήποτε κείμενο στον ιστοχώρο μας αυτό αντιγράφεται αυτόματα στο Πρόχειρο (Clipboard) και παραμένει επιλεγμένο, οπότε μπορείτε να το επικολλήσετε οπουδήποτε θέλετε.

Δώστε μας τη γνώμη σας

{{message}}
Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

Η Διαδικτυακή Πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ
Ενημέρωση και επιλογή Απόρριψη όλων Αποδοχή όλων