Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αρμοδιότητες για θέματα διαχείρισης υδάτων

  • Οι άδειες για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, εκδίδονται από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του 3852/2010 (Α' 87) που υπάγεται η σχετική αρμοδιότητα για τη λεκάνη απορροής ποταμού όπου ασκείται η χρήση, ή τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε περίπτωση συναρμοδιότητας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3199/2003 (Α' 280) σχετική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ή από τις αρχές που εκάστοτε ο νόμος ορίζει.
    Για την έκδοση των αδειών του άρθρου 3 της ΚΥΑ 150559/2011 (ΦΕΚ Β' 1440/2011), απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης-δήλωσης. Η αίτηση - δήλωση συνοδεύεται με τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της ανωτέρω ΚΥΑ, του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου και υποβάλλεται στην αρμόδια, για τη λεκάνη απορροής ποταμού όπου ασκείται η χρήση, Υπηρεσία Υδάτων της Περιφέρειας του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ή στην Υπηρεσία που εκάστοτε ο νόμος ορίζει. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας, η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Υδάτων της Περιφέρειας του Ν. 3852/2010, όπου διοικητικά υπάγεται η χρήση ή στην Υπηρεσία που εκάστοτε ο νόμος ορίζει, η οποία αποτελεί την επισπεύδουσα της διαδικασίας της εξέτασης του φακέλου αδειοδότησης αρχή.
  • Η άδεια επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων εκδίδεται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γνωμοδότηση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών που αναφέρονται στα άρθρα 4,5,6,7 και 8 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β'/2011).
    Για την έκδοση της άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον χρήστη ή τον Φορέα Διαχείρισης του ανακτημένου νερού στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τη μελέτη του σχεδιασμού και λειτουργίας της δραστηριότητας που κατά περίπτωση προβλέπεται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 της 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β'/2011), η οποία πρέπει να συνάδει με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της ίδιας ΚΥΑ.

Δικαιολογητικά

Νομοθετικό Πλαίσιο

  1. Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280/9-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»
  2. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  3. ΚΥΑ αρ. οικ. 150559/2011(ΦΕΚ Β' 1440/16-6-2011) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και η τροποποίηση της με αρ. οικ. 160143/2011 (ΦΕΚ Β' 2834/15-12-2011).
  4. ΚΥΑ με αρ. οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β'/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας :

Τηλέφωνo Email

Τηλέφωνo Email

{{ydata_sterea.phone1}}
Όταν επιλέξετε οποιοδήποτε κείμενο στον ιστοχώρο μας αυτό αντιγράφεται αυτόματα στο Πρόχειρο (Clipboard) και παραμένει επιλεγμένο, οπότε μπορείτε να το επικολλήσετε οπουδήποτε θέλετε.

Δώστε μας τη γνώμη σας

{{message}}
Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

Η Διαδικτυακή Πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ
Ενημέρωση και επιλογή Απόρριψη όλων Αποδοχή όλων