Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Κολυμβητική περίοδος {{info.Year}}

Η κολυμβητική περίοδος για το έτος {{info.Year}}, θα διαρκέσει {{info.Duration}}, αρχής γενομένης από την {{info.StartDate}} {{info.Year}}.
Απόφαση διάρκειας κολυμβητικής περιόδουΑπόφαση διάρκειας κολυμβητικής περιόδου.

Αποτελέσματα αναλύσεων των υδάτων των ακτών κολύμβησης έτους {{info.Year}}

Στα αρχεία που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τις ακτές κολύμβησης της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, όπως προκύπτουν από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος. Αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών μπορείτε να βρείτε στο Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης.

Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας
A/A Ημερομηνίες δειγματοληψίας Αποτελέσματα αναλύσεων
Θεσσαλία

Πίνακας παρακολουθούμενων υδάτων κολύμβησης για την Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για το έτος 2021 (σε μορφή xlsx)

Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας
A/A Ημερομηνίες δειγματοληψίας Αποτελέσματα αναλύσεων
Στερεά Ελλάδα
δείξε μου για το έτος
Κολυμβητική περίοδος 2020

Η κολυμβητική περίοδος για το έτος 2020, θα διαρκέσει πέντε (5) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2020.
Απόφαση διάρκειας κολυμβητικής περιόδουΑπόφαση διάρκειας κολυμβητικής περιόδου.

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών του προγράμματος παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης της περιοχής αρμοδιότητας μας, για το έτος 2020, από την ιστοσελίδα www.bathingwaterprofiles.gr, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :

  1. Επιλογή της καρτέλας «Πρόγραμμα»
  2. Επιλογή «Αναζήτηση Σημείων Παρακολούθησης»
  3. Στην καρτέλα που ανοίγει επιλέγουμε τα διοικητικά στοιχεία της ακτής και ανοίγουμε την καρτέλα της ακτής που μας ενδιαφέρει με επιλογή του κωδικού σημείου (1η στήλη) από τον πίνακα
  4. Στην καρτέλα που ανοίγει επιλέγοντας την ημερομηνία της δειγματοληψίας ενημερωνόμαστε αναλυτικά για αυτήν

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7
Για τα εσωτερικά ύδατα
Παράμετρος Εξαιρετική ποιότητα Καλή ποιότητα Επαρκής ποιότητα Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι - Intestinal enterococci (cfu/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια - Escherichia coli (cfu/100 ml) 500 (*) 1.000 (*) 900 (**) ISO 9308−3 ή ISO 9308−1
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα
Παράμετρος Εξαιρετική ποιότητα Καλή ποιότητα Επαρκής ποιότητα Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι - Intestinal enterococci (cfu/100 ml) 100 (*) 200 (*) 185 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια - Escherichia coli (cfu/100 ml) 250 (*) 500 (*) 500 (**) ISO 9308−3 ή ISO 9308−1

(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7
(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988, στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας», αρχικά σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης» και στη συνέχεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ "σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης", η οποία υιοθέτησε νέους μικροβιολογικούς δείκτες και με την οποία εναρμονίστηκε η Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009).

Στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία, η διατήρηση και η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και η προστασία της δημόσιας υγείας των λουομένων, η έγκαιρη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων σε περιπτώσεις απροσδόκητων καταστάσεων που επηρεάζουν ή αναμένεται ευλόγως ότι θα επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, η ενημέρωση του κοινού και γενικότερα η συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.

Το "Πρόγραμμα" επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από το Μάιο έως τον Οκτώβρη και τα αποτελέσματά του καθώς και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακολουθούνται κυρίως οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις συστηματικά παρακολουθούμενες ακτές γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα.

Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων δειγματοληψίας έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.), σε συνεργασία με τις Κεντρικές και Περιφερειακές συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας. Τα αναλυτικά αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης μέχρι το 2015 και οι ετήσιες εκθέσεις της Ε.Γ.Υ. είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας.

Από το έτος 2016 το πρόγραμμα για τις ακτές κολύμβησης της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας υλοποιούν οι Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Γαλάζιες Σημαίες

Το Πρόγραμμα "ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ" αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης Fee (Foundation for Environmental Education), που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.) και ειδικότερα κάνει χρήση των επίσημων δημοσιοποιημένων αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της ΕΓΥ για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων διαχείρισης των ακτών στο διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” (“BLUE FLAGS”).

Σχετική Νομοθεσία
Σχετικοί Σύνδεσμοι
Όταν επιλέξετε οποιοδήποτε κείμενο στον ιστοχώρο μας αυτό αντιγράφεται αυτόματα στο Πρόχειρο (Clipboard) και παραμένει επιλεγμένο, οπότε μπορείτε να το επικολλήσετε οπουδήποτε θέλετε.

Δώστε μας τη γνώμη σας

{{message}}
Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

Η Διαδικτυακή Πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ
Ενημέρωση και επιλογή Απόρριψη όλων Αποδοχή όλων