Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα και η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, αποτελούν οργανικές μονάδες που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. και συγκροτούνται από τα ακόλουθα Τμήματα :

 • Τμήμα Αναδασμού και Εποικισμού
 • Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

Οι αρμοδιότητές τους, μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 καθορίζονται και από το Π.Δ. 138/23-12-2010 καθώς και από μετέπειτα εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις και οφείλουν να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους και να ακολουθούν τις οδηγίες του.

Τμήμα Αναδασμού και εποικισμού

Νομοθετικό πλαίσιο :

Σύμφωνα με το ΠΔ 138/2010 είναι αρμόδιο ιδίως :

 • για το συντονισμό των εργασιών αναδασμού – εποικισμού,
 • τη συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και σε επιτροπές ανάθεσης μελετών στον ιδιωτικό τομέα,
 • την επίβλεψη, έλεγχο και παραλαβή εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα,
 • καθώς και τη συμμετοχή σε τοπογραφικά συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού – εποικισμού

Επίσης σύμφωνα με το Ν. 4061/2012, τις τροποποιήσεις αυτού, αλλά και τις εκδοθείσες εγκυκλίους, ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες του τομέα Εποικισμού :

 • συγκρότηση/συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας των άρθρων 17 έως 20, με αρμοδιότητες οι οποίες ορίζονται από το άρθρο 18 του παραπάνω Νόμου
 • έλεγχο τήρησης όρων και σκοπού παραχώρησης ακινήτων, κατά κυριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 6, του Ν.Δ. 221/1974 (προκειμένου περί εκτάσεων έως 5 στρ., για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων, σε κτηνοτρόφους) και σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, σύνταξη Αποφάσεων, με Εισήγηση προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την Ανάκληση των αποφάσεων παραχώρησης και την επαναφορά των εν λόγω εκτάσεων στην κυριότητα του Δημοσίου,
 • έλεγχο τήρησης όρων και σκοπού παραχώρησης ακινήτων, κατά κυριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 10 του Αγροτικού Κώδικα (Α’ 342/1949) και σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, σύνταξη Αποφάσεων, με Εισήγηση προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την Ανάκληση των αποφάσεων παραχώρησης και την επαναφορά των εν λόγω εκτάσεων στην κυριότητα του Δημοσίου,

Άλλες επιμέρους αρμοδιότητες :

 • συμμετοχή στη διαδικασία έγκρισης επέμβασης για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια ασκεπών εντός δασών εκτάσεων, περί ων η παράγραφος 1, άρθρου 47 του Νόμου 998/1979 (Α’ 289), βάσει της υπ' αριθμ. οικ. 133389/6588/2015 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2860).
Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας
1. ΠΑΑ 2007-2013 Μέτρο 112. Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Νομοθετικό πλαίσιο :

Στόχος του Μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.

 • Προϋπολογισμός Θεσσαλίας 17.500.000 ευρώ
 • Προϋπολογισμός Στερεάς Ελλάδος 9.900.000 ευρώ

Η δεύτερη πρόσκληση για ένταξη στο Μέτρο 112 ανακοινώθηκε το 2014 και ήδη το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων στο Μέτρο 6 του ΠΑΑ 2014-2020.

2. Υδατοκαλλιέργειες

  Νομοθετικό πλαίσιο :

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, ως υπηρεσίας μιας στάσης :

 • αδειοδότηση και έλεγχος λειτουργίας υδατοκαλλιεργειών.
 • εισήγηση για έκδοση αποφάσεων προέγκρισης μίσθωσης θαλάσσιων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες (ιχθυοκαλλιέργειες και οστρακοκαλλιέργειες) και
 • έκδοση αποφάσεων μίσθωσης θαλασσίων εκτάσεων και χορήγησης άδειας λειτουργίας σε υδατοκαλλιέργειες.

Στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων (Υπηρεσία μιας στάσης) υποβάλλονται τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων φορέων για ίδρυση, μετεγκατάσταση ή επέκταση υδατοκαλλιεργειών. Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, στα πλαίσια του Ν. 4282/2014.

Απαιτούμενα αρχικά δικαιολογητικά :

 • αίτηση,
 • Τεχνική Έκθεση (υπογεγραμμένη και από Ιχθυολόγο μέλος του ΓΕΩΤΕΕ),
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 με αποτυπωμένη τη θαλάσσια έκταση (συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87) και τις χρήσεις γης της παράκτιας ζώνης καθώς και τυχόν υφιστάμενες υδατοκαλλιέργειες σε ακτίνα 1000 μ.)
3. Επιμέρους αρμοδιότητες :

Εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών, ΚΥΑ 422/408583/6914/29.11.2000, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 5562/160320/17.12.2014 στα πλαίσια εφαρμογής του Ε.Κ. 1257/99

Πληροφορίες :

Τηλέφωνo Email

Τηλέφωνo Email

Όταν επιλέξετε οποιοδήποτε κείμενο στον ιστοχώρο μας αυτό αντιγράφεται αυτόματα στο Πρόχειρο (Clipboard) και παραμένει επιλεγμένο, οπότε μπορείτε να το επικολλήσετε οπουδήποτε θέλετε.

Δώστε μας τη γνώμη σας

{{message}}
Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

Η Διαδικτυακή Πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ
Ενημέρωση και επιλογή Απόρριψη όλων Αποδοχή όλων