Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

  Με το υπ’ αριθμόν 5325/02-02-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρώσεως και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν οι κρατικές Περιφέρειες. Ουδεμία διάταξη του νόμου 1497/1984 έχει τροποποιηθεί από μεταγενέστερους νόμους.

  Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας χορηγεί τη Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) σε διοικητικά έγγραφα των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού που δεν περιέρχεται στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφέρειας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων. Ως διοικητικά νοούνται και τα μη πολιτικά έγγραφα, όπως: τα στρατιωτικά, τα εκκλησιαστικά και τα αστυνομικά έγγραφα (υπ’ αριθμόν 34193/14-6-1988 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών). Επίσης, τα έγγραφα που εκδίδονται από τις Ανεξάρτητες Αρχές, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως ως προς την επισημείωσή τους. Η Σύμβαση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων υπογράφηκε στις 05 Οκτωβρίου 1961 και κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984.

 • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  • Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α’ 188/27.11.1984), «Κύρωση Συμβάσεως που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων»

   Με την κύρωση της Συμβάσεως της Χάγης, καταργείται η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής επικυρώσεως των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου κράτους (βλ. κατάλογο χωρών για τις οποίες χορηγείται η σφραγίδα της Χάγης). Κατά την έννοια της παρούσας Συμβάσεως (άρθρο 1) ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται: α) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή, β)τα διοικητικά έγγραφα, γ)τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, δ)οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βεβαία χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. η σύμβαση δεν εφαρμόζεται ωστόσο α)στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες, β)στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη. με την επίθεση της σφραγίδος της χάγης (apostille) σύμφωνα με το άρθρο 2 της συμβάσεως βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και ενδεχομένως, η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο. η επισημείωση τίθεται στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεμα και οι σχετικές ενδείξεις που φέρει κάθε επισημείωση (ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία επισημειώσεως, το όνομα του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε) καταχωρούνται σε βιβλίο ή ευρετήριο το οποίο οφείλει να τηρεί κάθε αρχή που ορίζεται αρμόδια να χορηγεί την επισημείωση (άρθρο 7). συμφώνως με το άρθρο 6 της παρούσας συμβάσεως, κάθε κράτος ορίζει τις αρχές στις οποίες παρέχεται η αρμοδιότητα να χορηγούν την επισημείωση της συμβάσεως της χάγης.

  • Ν.2503/1997 (ΦΕΚ Α’ 107/30.05.1997), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφερείας, ρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»

   Συμφώνως με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου δεύτερου του Ν.1497/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν.2503/1997 αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της επισημειώσεως που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 6 της Συμβάσεως της Χάγης ορίζονται ο Νομάρχης για όλα τα έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφερείας για τα έγγραφα των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού ή της Νομαρχίας που δεν περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, για τα έγγραφα των νομικών προσώπων του δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύουν στην Περιφέρεια καθώς και για τα έγγραφα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων που επίσης έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια. (Για τα δικαστικής φύσεως έγγραφα, συμφώνως με όσα ορίζονται στο άρθρο δεύτερο του Ν.1497/1984, αρμόδια υπηρεσία χορήγησης της επισημειώσεως ορίζεται το Πρωτοδικείο της Περιφερείας στην οποία εδρεύει η αρχή που έχει εκδώσει το έγγραφο).

  • Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010), «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοικήσεως και της αποκεντρωμένης Διοικήσεως-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

   Συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 , οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντιστοίχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονται στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997, καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέχονται με το άρθρο 186 το παρόντος νόμου, στις περιφέρειες. Συνεπώς και επί του παρόντος, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο ανωτέρω άρθρο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δύναται να χορηγούν την Σφραγίδα Χάγης στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφερείας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων.

  • Π.Δ. 138 (ΦΕΚ Α' 231/27.12.2010), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)

  Η σφραγίδα της Χάγης χορηγείται σε πρωτότυπα δημόσια έγγραφα, ή σε ακριβή αντίγραφα της εκδούσας αρχής τα οποία έχουν ισχύ πρωτύπου (εγκύκλιος Υπ. Εσωτ. υπ΄αριθμ. 47302/26.08.2008).

  Αυτό σημαίνει ότι :
  • Η σφραγίδα της Χάγης ΔΕΝ χορηγείται σε απλά φωτοαντίγραφα.
  • Η σφραγίδα της Χάγης ΔΕΝ χορηγείται σε έγγραφα τα οποία έχουν παραληφθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας και έχουν θεωρηθεί από ΚΕΠ, δικηγόρους, αστυνομικά τμήματα, ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο θεωρημένα από την εκδούσα αρχή και να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και όχι τυποποιημένη (π.χ. σαρωτής).
  • Η σφραγίδα της Χάγης ΔΕΝ χορηγείται σε έγγραφα που έχουν ληφθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας, δηλαδή μέσω FAX, ούτε σε έγγραφα που έχουν ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εν συνεχεία εκτυπωθεί (εγκύκλιος Υπ. Εσωτ. υπ' αριθμ. 47302/26.08.2008).
  • Η σφραγίδα της Χάγης προηγείται της Μεταφράσεως.
  Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, χορηγούν την Apostille στις ακόλουθες περιπτώσεις εγγράφων και με τις αναφερόμενες προϋποθέσεις :
  • Οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, γάμου και τα πιστοποιητικά γεννήσεως πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου προκειμένου να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης.
  • Όσον αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα, πρέπει να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος το έγραφο από δημόσια διοικητική αρχή προκειμένου να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης. Στις περιπτώσεις βεβαίωσης όχι μόνο του γνησίου της υπογραφής, αλλά και της ιδιότητας των υπογραφόντων έγγραφα εταιρειών (π.χ. ως εκπρόσωπος, ως Πρόεδρος, ως διευθύνων σύμβουλος κ.α.) θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στην αρμόδια για τη χορήγηση επισημείωσης υπηρεσία βεβαίωση καταχώρισης των αναγκαίων - υποχρεωτικών ισχυόντων στοιχείων για τη βεβαίωση της ιδιότητας με την οποία υπογράφουν. Στις περιπτώσεις των αντιγράφων πρακτικών Δ.Σ. εταιρειών που εδρεύουν στην Θεσσαλία ή τη Στερεά Ελλάδα, τα εκδίδει ο Πρόεδρος της Εταιρίας που προκύπτει από το Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης ή όποιος άλλος νομιμοποιείται από το καταστατικό της Εταιρίας, συνίσταται και η επίδειξη αντιγράφου καταστατικού της εταιρείας, όταν εκδίδεται αντίγραφο πρακτικού πλην του Προέδρου, π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος.
  • Τα έγγραφα των Δ.Ο.Υ. εφόσον έχουν εκδοθεί ή έχουν γίνει ακριβή αντίγραφα από την οικεία Δ.Ο.Υ επισημειώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης από την αντίστοιχη Δ/νση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία ανήκει η Δ.Ο.Υ.
  • Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Αστυνομία (Διαβατήρια, Δελτία Ταυτοτήτων, θεώρηση γνησίου υπογραφής σε ιδιωτικό έγγραφο, κ.α.) πρέπει πρώτα να επικυρωθούν από τον Διοικητή του αστυνομικού τμήματος από το οποίο έχουν εκδοθεί κι έπειτα από τον Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή Ταξίαρχο της αντίστοιχης Αστυνομικής Δ/νσης προκειμένου να χορηγηθεί η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης.
  • Στα εκκλησιαστικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις επιμέρους Μητροπόλεις ή την Αρχιεπισκοπή χορηγείται η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης από την αρμόδια Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Τα διαζευκτήρια επικυρώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης.
  • Έγγραφα σχολείων, π.χ. αποδεικτικά απολύσεως, έλεγχοι προόδου, βεβαιώσεις, κ.α. είτε τα πρωτότυπα, είτε αντίγραφα από τον Διευθυντή του οικείου σχολείου, πρέπει να προσκομίζονται στο αντίστοιχο γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν, να θεωρείται από τον Προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή του το γνήσιο υπογραφής του Διευθυντή και κατόπιν ο ενδιαφερόμενος να τα απευθύνει στην αρμόδια για την χορήγηση της επισημείωσης υπηρεσία. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας είναι αρμόδιος για τη χορήγηση της επισημείωσης και για τα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, τα οποία είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και διέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία και τα αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στα ελληνικά δημόσια σχολεία της ημεδαπής και τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εφόσον έχουν θεωρηθεί από το συντονιστή εκπαίδευσης της χώρας από την οποία προέρχονται.
  • Έγγραφα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και Λαμίας : πρέπει να φέρουν υπογραφή του Προέδρου του εκάστοτε τμήματος ή σχολής ή των υπαλλήλων που έχουν δικαίωμα επικύρωσης για το εξωτερικό και εν συνεχεία χορηγείται σε αυτά η σφραγίδα Χάγης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
  • Στα ξενόγλωσσα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από Ελληνικές Αρχές ή επικυρώνεται το γνήσιο υπογραφής του υπογράφοντα αυτά, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει επισυναπτόμενη ελληνική μετάφραση, είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών, είτε από Δικηγόρο, έτσι ώστε να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης.
  • Στις επιδόσεις Δικογράφων πρέπει να επικυρωθεί η υπογραφή του υπογράφοντος δικηγόρου από τον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και μετά να μπει η Σφραγίδα της Χάγης, εφόσον έχει προηγηθεί η χορήγηση της επισημείωσης στο Δικόγραφο από το οικείο Πρωτοδικείο.
  • Προκειμένου να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα από νοσοκομεία :
   • Τα έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία πρέπει να επικυρώνονται πρώτα από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικού ή τον Δ/ντη του Νοσοκομείου.
   • Τα έγγραφα από πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία πρέπει να επικυρώνονται πρώτα από τη Γραμματεία του εκάστοτε πανεπιστημιακού ή στρατιωτικού νοσοκομείου αντίστοιχα.
   • Στα έγγραφα από ιδιωτικά νοσοκομεία πρέπει να επικυρώνεται το γνήσιο υπογραφής του εκάστοτε γιατρού από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Σε έγγραφα από ιδιώτη γιατρό ακολουθείται επίσης η ανωτέρω διαδικασία.
  • Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιατροδικαστή Λάρισας ή Λαμίας, θεωρούνται από την γραμματεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λάρισας (Σκαρλάτου Σούτσου 3, τηλ. 2410 549815) ή της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λαμίας (Παπασιοπούλου τέρμα Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, τηλ. 22310 63264) αντίστοιχα.
  • Τα έγγραφα από υπηρεσίες του ΙΚΑ, απαιτείται να έχουν εκδοθεί ή να έχουν επικυρωθεί ως ακριβή αντίγραφα από τον αρμόδιο υπάλληλο του τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ (οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν στείλει υπηρεσιακά στην αρμόδια για την χορήγηση της επισημείωσης αρχή, το δείγμα της υπογραφής τους).
  • Τα έγγραφα από τον Ο.Α.Ε.Δ. επικυρώνονται πρώτα από τη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ.
  • Σε περιπτώσεις ιδιωτικών συμφωνητικών σύμφωνα με άρθρο 8 παρ. 16 του Ν. 1882/23-4-1990 ΦΕΚ 43Α΄ θα πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας ακριβή αντίγραφα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ στην οποία έχουν κατατεθεί. Εξαίρεση αποτελούν τα συμφωνητικά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ 6 του Ν 2682/8-2-1999 ΦΕΚ 16Α΄, τα οποία προκειμένου να επισημειωθούν με την Σφραγίδα της Χάγης θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής των άρθρων 11 & 3 του Ν 2690/1999.
  • Σε συμβάσεις εργασίας, θα πρέπει να προσκομίζονται στην Υπηρεσία μας ακριβή αντίγραφα όσων εξ αυτών έχουν κατατεθεί από τον αρμόδιο φορέα. Για όσες συμβάσεις δεν προβλέπεται η κατάθεσή τους απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής και των δύο συμβαλλομένων μερών από δημόσια αρχή.
  • Στην περίπτωση των εγγράφων των δικαστικών επιμελητών (ιδιωτών) πρέπει να έχει προηγηθεί επικύρωση από τον Πρόεδρο των δικαστικών επιμελητών.
  Περιπτώσεις όπου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας δεν μπορεί να χορηγήσει τη Σφραγίδα της Χάγης :
  • Σε έγγραφα εταιριών που εδρεύουν στο εξωτερικό δεν χορηγείται η Σφραγίδα της Χάγης από τις ελληνικές διοικητικές αρχές καθόσον τα νομιμοποιητικά τους στοιχεία δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από αυτές (άρθρο 11, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν 2690/1999). Για να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα εταιριών εξωτερικού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε συμβολαιογράφο οπότε μετά να τίθεται στα συμβολαιογραφικά έγγραφα, ως δικαστικής φύσεως έγγραφα, η Σφραγίδα της Χάγης από το οικείο Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει η εκδούσα αρχή (άρθρο 2 του Ν. 1497/1984, ΦΕΚ Α΄ 188/27-11-1984).
  • Τα Φ.Ε.Κ., πρέπει πρώτα να γίνουν ακριβή αντίγραφα από τη Δ/νση Εθνικού Τυπογραφείου του ΥΠ.ΕΣ. (Καποδιστρίου 34, Τηλ. 210 5279178) και εν συνεχεία χορηγείται σε αυτά η σφραγίδα Χάγης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
  • Τα έγγραφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ποινικά Μητρώα για Έλληνες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ή αλλοδαπούς) επικυρώνονται με το Apostille από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
  • Έγγραφα ιδιωτικών και δημοσίων ΙΕΚ : επικυρώνονται από τον Ε.Ο.Π.Π. (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, που αντικατέστησε τον Ο.Ε.Ε.Κ.) του Υπ. Διά Βίου Μάθησης, στην Αθήνα, και εν συνεχεία χορηγείται σε αυτά η σφραγίδα Χάγης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
  Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, χορηγούν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης σε όλα τα δημόσια έγγραφα ΕΚΤΟΣ από :
  • Τα δικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο, το Πταισματοδικείο και από τον Άρειο Πάγο, τα οποία επισημειώνονται από το Πρωτοδικείο. Για να χορηγηθεί η επισημείωση στα δικαστικά έγγραφα Ειρηνοδικείου, Πταισματοδικείου και Αρείου Πάγου χρειάζεται να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του γραμματέα του εκάστοτε δικαστηρίου από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο του δικαστηρίου.
  • Τα Συμβολαιογραφικά έγγραφα, τα έγγραφα από Υποθηκοφυλακεία, τα έγγραφα των δικαστικών επιμελητών, και όσα έγγραφα εκδίδει η Εισαγγελία Πρωτοδικών επισημειώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στην περίπτωση των εγγράφων των δικαστικών επιμελητών πρέπει να έχει προηγηθεί επικύρωση από τον Πρόεδρο των δικαστικών επιμελητών.
  • Τα έγγραφα που εκδίδονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο (π.χ. αποφάσεις, δικόγραφα), από το Διοικητικό Εφετείο (π.χ. αποφάσεις, δικόγραφα) και από το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημειώνονται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Για να χορηγηθεί η επισημείωση στα έγγραφα του Διοικητικού Εφετείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας χρειάζεται να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του γραμματέα από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο του δικαστηρίου.
  • Τα έγγραφα της Περιφέρεια Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επισημειώνονται με την Σφραγίδα της Χάγης από τις αντίστοιχες Περιφέρειες.
  • Τα έγγραφα που εκδίδονται από πρεσβείες ή από προξενεία και πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα καθώς και τα διπλωματικά διαβατήρια επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Γενική Δ/νση Μεταφραστικής Υπηρεσίας). Στην περίπτωση όμως των εγγράφων, τα οποία έχουν εκδοθεί από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες των Κρατών - Μελών, που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης «περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών πρακτόρων (Λονδίνο, 07/06/1968 )», η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν. 844/1978, αυτά διακινούνται μεταξύ αυτών των Κρατών – Μελών χωρίς καμία περαιτέρω επικύρωση.
  Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε κάποια χώρα εκτός της Σύμβασης της Χάγης ή σε χώρα που η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις ως προς την προσχώρηση στην ανωτέρω σύμβαση (Αλβανία, Γεωργία, Κίνα, Μογγολία, Περού & Κιργιστάν) ακολουθείται η εξής διαδικασία :
  • Τα έγγραφα που προέρχονται από δήμους, κοινότητες και τα αντίστοιχα Κ.Ε.Π. αυτών επικυρώνονται πρώτα στο Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27, 210 3744000, 210 3744106) και έπειτα στο Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, 210 3285755-757).
  • Τα έγγραφα των Υπουργείων επικυρώνονται απευθείας στο Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, 210 3285755-757).
  • Τα έγγραφα που προέρχονται από άλλες δημόσιες αρχές πρέπει πρώτα να επικυρώνονται από το Υπουργείο που ανήκουν και έπειτα στο Υπουργείο Εξωτερικών.
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

  ΑΓ. ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΟΣ, ΜΑΛΑΟΥΙ, ΑΓ. ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ, ΜΑΛΤΑ, ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΑΝΔΟΡΑ, ΜΕΞΙΚΟ, ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ & ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΜΟΝΑΚΟ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΜΠΕΛΙΖ, ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ, ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΜΠΡΟΥΝΕΪ ΝΤΑΡΟΥΣΑΛΑΜ,ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΝEA ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΝΑΜΙΜΠΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΝΗΣΙΑ ΚΟΥΚ, ΓΑΛΛΙΑ, ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΝΙΟΥΕ, ΓΡΕΝΑΔΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ, ΔΟΜΙΝΙΚΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΜΑΝ, ΕΛ ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ, ΟΝΔΟΥΡΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΠΑΝΑΜΑΣ, Η.Π.Α, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (ΕΚΟΥΑΔΟΡ), ΡΩΣΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΣΑΙΝΤ ΚΙΤΣ & ΝΙΒΕΙΣ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΣΑΙΝΤ ΛΟΥΤΣΙΑ, ΙΣΡΑΗΛ, ΣΑΜΟΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΣΑΟ ΤΟΜΕ Ε ΠΡΙΝΣΙΠΕ, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΚΙΝΑ-ΜΑΚΑΟ, ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ, ΙΝΔΙΑ, ΣΚΟΠΙΑ (F.Y.R.O.M.), ΚΙΝΑ-ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ, ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ, ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΣΟΥΡΙΝΑΜ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΟΓΚΑ, ΛΕΖΟΘΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΛΙΒΕΡΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΦΙΤΖΙ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

  Σημείωση : Για τις χώρες ΑΛΒΑΝΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ  ΜΟΓΓΟΛΙΑ και ΠΕΡΟΥ η χώρα μας έχει εγείρει αντίταξη στην προσχώρησή τους στη σύμβαση.

Κατόπιν διατάξεων του νόμου 2503/1997, έχουν εξουσιοδοτηθεί αρμόδιοι υπάλληλοι για τη χορήγηση της σφραγίδας της Χάγης σε κάθε Νομό, αυτό σημαίνει ότι σε όλα τα έγγραφα η Apostille χορηγείται μόνον από την αρμόδια εξουσιοδοτημενη αρχή του Νομού μέσα στα όρια του οποίου έχουν εκδοθεί. Eξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ανά Νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ως αρμόδιοι για τη χορήγηση και υπογραφή των επισημειώσεων καθώς και για την τήρηση των σχετικών βιβλίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία :

Διεύθυνση :

Όνομα Τηλέφωνο E-mail
Όταν επιλέξετε οποιοδήποτε κείμενο στον ιστοχώρο μας αυτό αντιγράφεται αυτόματα στο Πρόχειρο (Clipboard) και παραμένει επιλεγμένο, οπότε μπορείτε να το επικολλήσετε οπουδήποτε θέλετε.

Δώστε μας τη γνώμη σας

{{message}}
Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

Η Διαδικτυακή Πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ
Ενημέρωση και επιλογή Απόρριψη όλων Αποδοχή όλων