Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18

Επιτροπές του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 (ή του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Π.Δ. 30/1996)), των οποίων έργο είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των συλλογικών οργάνων των Περιφερειών μετά από παραπομπή των θεωρούμενων μη νόμιμων αποφάσεων από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και η εξέταση προσφυγών κατά πράξεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων, σύμφωνα με τα άρθρα 225, 226, 227 και 238 του N. 3852/2010 ("Πρόγραμμα Καλλικράτης") και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 15/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 227, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Επιπλέον, προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των παραπάνω οργάνων. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαημέρου από την άπρακτη παρέλευση της ειδικής προθεσμίας που, τυχόν, τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
Σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 (“Πρόγραμμα Καλλικράτης”), ο έλεγχος νομιμότητας των παραπάνω πράξεων θα ασκείται από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου Ο.Τ.Α.).

Σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών

Στην Α.Δ.Θ.Σ.Ε. λειτουργούν συνολικά 2 Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 :

Επιτροπή Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 με έδρα τη Λάρισα και χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Τηλέφωνο Email

Σχετικά έγγραφα

Eπιτροπή Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 με έδρα τη Λαμία και χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Τηλέφωνο Email

Σχετικά έγγραφα

Όταν επιλέξετε οποιοδήποτε κείμενο στον ιστοχώρο μας αυτό αντιγράφεται αυτόματα στο Πρόχειρο (Clipboard) και παραμένει επιλεγμένο, οπότε μπορείτε να το επικολλήσετε οπουδήποτε θέλετε.

Δώστε μας τη γνώμη σας

{{message}}
Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

Η Διαδικτυακή Πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ
Ενημέρωση και επιλογή Απόρριψη όλων Αποδοχή όλων